ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

ประวัติสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ

สสว. เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต่อมา สสว. ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน

 

ทำเนียบประธานกรรมการส่งเสริม ประธานกรรมการบริหาร และ ผอ.สสว.

ประธานกรรมการส่งเสริมประธานกรรมการบริหารผู้อำนวยการ สสว.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

27 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน

 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการ

10 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

27 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน

 

นางสาลินี วังตาล

ผู้อำนวยการ

21 ก.ย. 2558 - 21 ก.ย. 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

27 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน

 

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

21 ก.ค. 2557 - 20 ก.ย. 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

10 มิ.ย. 2557 – 26 ก.พ. 2558

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557

นายปฏิมา จีระแพทย์

ผู้อำนวยการ

1 พ.ย. 2556 - 21 ก.ค. 2557

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

รองนายกรัฐมนตรี

2 ก.ค. 2556 – มิ.ย. 2557

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557

นายปฏิมา จีระแพทย์

ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2556 - ก.ค. 2557

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

รองนายกรัฐมนตรี

2 ก.ค. 2556 – มิ.ย. 2557

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

พ.ค. 2555- ต.ค. 2556

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

รองนายกรัฐมนตรี

ก.ย. 2554 - 1 ก.ค. 2556

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

พ.ค. 2555- ต.ค. 2556

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

รองนายกรัฐมนตรี

ก.ย. 2554 - 1 ก.ค. 2556

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2552- พ.ค. 2555

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ค. 2553 - ส.ค. 2554

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2552- พ.ค. 2555

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

รองนายกรัฐมนตรี

ธ.ค. 2551 - ม.ค.2553

นายดำริ สุโขธนัง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552

นายภักดิ์ ทองส้ม

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายโอฬาร ไชยประวัติ

รองนายกรัฐมนตรี

ต.ค. 2551 - ธ.ค. 2551

นายดำริ สุโขธนัง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552

นายภักดิ์ ทองส้ม

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายสหัส บัณฑิตกุล

รองนายกรัฐมนตรี

ก.ย. 2551 - ต.ค. 2551

นายดำริ สุโขธนัง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552

นายภักดิ์ ทองส้ม

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายสุวิทย์ คุณกิตติ

รองนายกรัฐมนตรี

ก.พ. 2551 - ส.ค. 2551

นายดำริ สุโขธนัง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552

นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ

ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์

รองนายกรัฐมนตรี

ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2547 –มี.ค. 2550

นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ

ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รองนายกรัฐมนตรี

ส.ค. 2548 - ก.ย. 2549

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2547 –มี.ค. 2550

นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ

ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

นายพินิจ จารุสมบัติ

รองนายกรัฐมนตรี

ต.ค. 2547 - มี.ค. 2548

นายดำริ สุโขธนัง

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

21 ม.ค. 2547- ก.ย. 2547

นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ

ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

รองนายกรัฐมนตรี

มี.ค. 2547 - ต.ค. 2547

นายมนู เลียวไพโรจน์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล

ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

ก.พ. 2546 - มี.ค. 2547

นายมนู เลียวไพโรจน์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล

ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

รองนายกรัฐมนตรี

ต.ค. 2545 - ก.พ. 2546

นายมนู เลียวไพโรจน์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล

ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

ต.ค. 2544 - ต.ค. 2545

 

 

-

 

 

 

-

 

นายชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

พ.ย. 2540 - พ.ย. 2543

 

 

-

 

 

 

-

 

Go to top