ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

วันที่

เรื่อง

ดาว์นโหลด

4 มกราคม 2554

Thailand_SME_Expo2011

pdf file : 1.33 MB

11 มกราคม 2554

ประกวดราคา จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand SME Expo 2011"

pdf file : 84.0 KB

28 มกราคม 2554

ประกวดราคาจ้างจัดงาน SMEs Nation Awards ครั้งที่ 4 ประจำปี2554

pdf file : 1.107 MB

22 มีนาคม 2554

ประกวดราคาจ้างดำเนินการทำฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs รายกลุ่มจังหวัด

pdf file : 265.0 KB

27 กรกฎาคม 2555

ประกาศประกวดราคาดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารสู่อาเซียน+6

pdf file : 167 KB

27 กรกฎาคม 2555

ประกาศประกวดราคาดำเนินกิจกรรมสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือสู่ผู้ประกอบการธุรกิจฯBRICs

pdf file : 137 KB

27 กรกฎาคม 2555

ประกาศประกวดราคาดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสาขาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

pdf file : 148 KB

7 สิงหาคม 2555

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงแฟรนไชส์ไทยสู่อาเซียน+6

pdf file : 138 KB

9 สิงหาคม 2555

ประกาศจ้างจัดงาน SMEs National Awards ปี55

pdf file : 153KB

20 สิงหาคม 2555

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานThailand SME Expo2012

pdf file : 157 KB

20 สิงหาคม 2555

ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานThailand SME Expo2012

pdf file : 150 KB

19 กันยายน 2555

ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

pdf file : 143 KB

19 กันยายน 2555

ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

pdf file : 152KB

19 กันยายน 2555

ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

pdf file : 151 KB

19 กันยายน 2555

ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์

pdf file : 144 KB

15 ตุลาคม 2555

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสาขาอัญมณีและเครื่องประดับสู่อาเซียน+6

pdf file : 1496 KB

5 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาโครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการSMEs

pdf file : 150 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศยกเลิการประกวดราคา สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

pdf file : 74 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศยกเลิการประกวดราคา สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

pdf file : 72 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศยกเลิการประกวดราคา สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์

pdf file : 73 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

pdf file : 106 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

pdf file : 106 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์

pdf file : 106 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมบริการเพิ่อสุขภาพ

pdf file : 142 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

pdf file : 72 KB

12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

pdf file : 106 KB

14 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

pdf file : 148 KB

19 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

pdf file : 140 KB

28 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการตลาดฯผ่านเรื่องเล่า

pdf file : 157 KB

28 พฤศจิกายน 2555 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการตลาดฯผ่านสื่อสร้างสรรค์

pdf file : 155 KB

17 ธันวาคม 2555 ประกาศฯจ้างขยายโอกาสทางการตลาดฯ OTOP PLUS

pdf file : 143 KB

25 ธันวาคม 2555 ประกาศฯส่งเสริมการตลาด ผ่านเรื่องเล่าและหนังสั้น

pdf file : 154 KB

25 ธันวาคม 2555 ประกาศฯส่งเสริมการตลาด ผ่านสื่อสร้างสรรค์

pdf file : 146 KB

7 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศจัดจ้าง จัดทำแคตตาล็อคเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

pdf file : 273 KB

13 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อกำหนดจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

tif file : 190 KB

13 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อกำหนดจ้างผลิตนิตยสาร SMEs Today รายไตรมาส

tif file : 341 KB

13 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อกำหนดจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์

tif file : 249 KB

13 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อกำหนดจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุฯ

tif file : 244 KB

14 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อเสนอจัดจ้างบำรุงรักษาและรับประกันความเสียหายของครุภัณฑ์สารสนเทศ โดยวิธีสอบราคา

pdf file : 716 KB

18 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศฯจ้างจัดงานSMEs National Awards ปี56

pdf file : 151 KB

25 มีนาคม 2556

ข้อเสนอจัดจ้างดำเนินการจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ โดยวิธีสอบราคา

pdf file : 507 KB

17 เมษายน 2556 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมคลินิก

pdf file : 108 KB

17 เมษายน 2556

ประกวดราคาจ้างดำเนินการศึกษาวิจัยกฏหมายจัดตั้งองค์กรภาครัฐฯ

pdf file : 136 KB

18 เมษายน 2556 ประกาศจัดจ้างดำเนินงานระบบบริหารข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด โดยวิธีสอบราคา

pdf file : 80 KB

25 เมษายน 2556 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน

pdf file : 260 KB

26 เมษายน 2556 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน

pdf file : 143 KB

29 เมษายน 2556

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้่างโอกาสเป็นผู้ประกอบการใหม่

pdf file : 122 KB

29 เมษายน 2556 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ SMEs

pdf file : 59.2 KB

2 พฤษภาคม 2556

ประกวดราคาจ้างดำเนินการอบรมนักบริหาร SMEs ระดับสูง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs

pdf file : 161 KB

20 พฤษภาคม 2556 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมศึกษาแนวทางการเป็นศูนย์กลางฯ

pdf file : 154 KB

20 พฤษภาคม 2556 จ้างจัดพิมพ์และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี2556

pdf file : 96.5 KB

23 พฤษภาคม 2556 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการค้าและบริการ

pdf file : 133 KB

3 มิถุนายน 2556 เรื่อง จัดจ้างดำเนินการ งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs โดยวิธี สอบราคา

pdf file : 60.1 KB

6 มิถุนายน 2556 ประกาศสอบราคาโครงการ "การจัดหาระบบบริหารข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด"

pdf file : 75.2 KB

14 มิถุนายน 2556 ประกวดราคาจ้างประกวดเรื่องเล่า หนังสั้นฯ

pdf file : 150 KB

14 มิถุนายน 2556 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมฯ

pdf file : 150 KB

20 มิถุนายน 2556

ประกาศสอบราคา จ้างจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา

pdf file : 102 KB

12 กรกฏาคม 2556 ประกาศ จัดจ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์ SMEs ปี2556

pdf file : 104 KB

9 กันยายน 2556 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-รอ(ภ) แก้ไข 5.9.56

pdf file : 93.3 KB

19 กันยายน 2556 ราคากลางประกันชีวิตและสุขภาพ

pdf file : 79.0 KB

25 กันยายน 2556 จ้างสำเนาภาพและเสียงฯ

pdf file : 235 KB

15 ตุลาคม 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการเก็บรักษาและดูแลเอกสาร

pdf file : 72 KB

15 ตุลาคม 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการเช่าพื้นที่โกดัง

pdf file : 66 KB

16 ตุลาคม 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบริษัทผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่องเพื่อใช้งานในสำนักงาน ชั้น M ,17,18,23

pdf file : 68.6 KB

18 ตุลาคม 2556

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินการบำรุ่งรักษาโปรแกรมซอฟแวร์ งบประมาณ บัญชีฯ

pdf file : 77.4 KB

29 ตุลาคม 2556 ประกาศราคากลางสร้างเครือข่ายประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน

pdf file : 74.1 KB

31 ตุลาคม 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบริการข่าวตัดออนไลน์

pdf file : 81 KB

5 พฤศจิกายน 2556

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "จ้างดำเนินการขยายช่องทางการค้าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ ณ ประเทศเกาหลีใต้ โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs "

pdf file : 68 KB

15 พฤศจิกายน 2556

การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสมาชิก (MMS)

pdf file : 65 KB

21 พฤศจิกายน 2556 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯปี2555-2556

pdf file : 97 KB

21 พฤศจิกายน 2556 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

pdf file : 70 KB

25 พฤศจิกายน 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคใต้)

pdf file : 89 KB

25 พฤศจิกายน 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก)

pdf file : 94 KB

25 พฤศจิกายน 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

pdf file : 86 KB

26 พฤศจิกายน 2556

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

pdf file : 100 KB

26 พฤศจิกายน 2556 ประกาศราคากลางกิจกรรมรับสมัครฯ

pdf file : 77 KB

26 พฤศจิกายน 2556 ประกาศราคากลางกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ฯ

pdf file : 80 KB

27 พฤศจิกายน 2556 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

pdf file : 86 KB

4 ธันวาคม 2556 ข้อกำหนดการจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และประชาสัมพันธ์การประกาศผลรางวัล SMEs National Awards และกิจกรรมการจัดงานพิธีประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล ภายใต้โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้า และบริการ
-------------------
1 .ขอให้นำส่งข้อเสนอด้านการดำเนินงาน และข้อเสนอด้านราคาแยกเป็น 2 ซอง จำนวน 5 ชุด ให้จ่าหน้าซองถึง "คณะกรรมการจัดหาพัสดุการจัดจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และประชาสัมพันธ์การประกาศผลรางวัล SMEs National Awards และกิจกรรมการจัดงานพิธีประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล ภายใต้โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้า และบริการ" ผนึกซองและส่งภายในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ส่วนจัดซื้อ สำนักบริหารกลาง ชั้น 23 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทรศัพท์ 02-298-3138
2. กำหนดพิจารณาข้อเสนอและเปิดซองวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 23 สสว.

pdf file : 570 KB

18 ธันวาคม 2556 1. ประกาศราคากลางโครงการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือวิสาหกิจตามมาตรา 40

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างโครงการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือวิสาหกิจตามมาตรา 40

*****************
1 .ขอให้นำส่งข้อเสนอด้านการดำเนินงาน และข้อเสนอด้านการเงินแยกเป็น 2 ซอง จำนวน 4 ชุด ให้จ่าหน้าซองถึง "คณะกรรมการจัดหาพัสดุโครงการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือวิสาหกิจตามมาตรา 40" ผนึกซองและส่งภายในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น. ที่ส่วนจัดซื้อ สำนักบริหารกลาง ชั้น 23 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทรศัพท์ 02-298-3138
2. ผู้เสนอราคาต้องเตรียมหลักประกันซองในอัตราร้อยละห้าของราคาที่เสนอ
3. กำหนดพิจารณาข้อเสนอและเปิดซองวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 23 สสว.

ราคากลาง
pdf file : 69 KB

ข้อกำหนด
pdf file : 515 KB

25 ธันวาคม 2556 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ ขอมูลนิติบุคคลที่ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ปี2556
และข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลปี 2555

pdf file : 63 KB

Go to top