ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) ที่ 9/58
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

1. นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รองประธานกรรมการ
3. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองประธานกรรมการ
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กรรมการ
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
8. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
9. ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
10. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
11. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
12. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
13. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
14. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
15. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
16. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
18. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
19. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการ
20. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
21. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการ
22. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
กรรมการ
23. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการ
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
26. ประธานสมาคมธนาคารไทย
กรรมการ
27. นางกิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการ
28. พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการ
29. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

ลำดับที่ 2 แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2558

ลำดับที่ 27-28 แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 48/2558

คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.รองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการ
3.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ
4.อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อนุกรรมการ
5.อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
6.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อนุกรรมการ
7.ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุกรรมการ
8.นางกิตติยา โตธนะเกษม
อนุกรรมการ
9.พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด
อนุกรรมการ
10.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
อนุกรรมการและเลขานุการ
Go to top