ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
รายงานสถานการวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2553

Download

รายงานสถานการวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2552

ปกหน้ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2552

คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises)
บทที่ 1
โครงสร้างจำนวนวิสาหกิจรายย่อย
(Micro Enterprises)
บทที่ 2
โครงสร้างการจ้างงานของวิสาหกิจรายย่อย
(Micro Enterprises)
ส่วนที่ 2 มาตรการและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจรายย่อย
บทที่ 3
มาตรการภาครัฐด้านสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจรายย่อย (Micro Credit) ของประเทศไทย
บทที่ 4
โครงการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาธุรกิจแก่วิสาหกิจรายย่อย ก่อนการสนับสนุนสินเชื่อ (Marukei Loan) : บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น
บทที่ 5
การฝึกอบรมบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : มหาวิทยาลัยสำหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศญี่ปุ่น
บทที่ 6
การสำรวจความหลากหลายด้านการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
ภาคผนวก
ปกหลังรายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2552

รายงานสถานการวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2551

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2551

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) ปี 2550
คำนำ Download
สารบัญ Download
บทที่ 1 โครงสร้างจำนวนวิสาหกิจรายย่อย Download
บทที่ 2 โครงสร้างการจ้างงานของวิสาหกิจรายย่อย Download
บทที่ 3 ผลการสำรวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย Download
บทที่ 4 ตลาดสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ Download
บทที่ 5 นโยบายและแผนต่าง ๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises Download
บทที่ 6 นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยในต่างประเทศ Download
ปกหน้า Download
ปกหลัง Download

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) ปี 2550
ส่วนที่ 1 คำนำ Download
ส่วนที่ 2 คำจำกัดความ"วิสาหกิจรายย่อย" (Micro Enterprises) Download
ส่วนที่ 3 รองปก Download
ส่วนที่ 4 ปกหน้า Download
ส่วนที่ 5 ปกหลัง Download
Go to top