ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

หนังสือคู่มือการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจของตนเอง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักบริการผู้ประกอบการ ได้ดำเนินกิจกรรม SMEs Knowledge Center จัดทำคู่มือการเขียนแผนธุรกิจรายธุรกิจขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบการในด้านการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของธุรกิจ รวมถึงการระบุเกณฑ์หรือหลักการสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนแผนธุรกิจอย่างครบถ้วน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุน ด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนธุรกิจ

สสว. โดยสำนักบริการผู้ประกอบการ จึงขอเผยแพร่ องค์ความรู้ในด้านการเขียนแผนธุรกิจ และหวังว่า คู่มือการเขียนแผนธุรกิจซึ่งแยกตามรายประเภทธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้นใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจได้ตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภทที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และจัดทำแผนธุรกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของตนตามการวางแผนที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้น รวมถึงได้รับการสนับสนุนสนับสนุนภาครัฐและเอกชนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อันจะเป็นการสร้างความเจริญเติบโตและเข้มแข็งของ SMEs ไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คลิ๊กเพื่อ Download File

ที่มา: สำนักบริการผู้ประกอบการ

Go to top