ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
คู่มือดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักประสานและบริหารโครงการ (ปบ.) ได้จัดทำ "คู่มือดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557" ขึ้นเพื่อให้หน่วยดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบ มีความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าและผลสรุปการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และ สสว. ได้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คลิ๊กเพื่อ Download File

ที่มา: สำนักประสานและบริหารโครงการ

Go to top