ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักบริการผู้ประกอบการ(บร.) ได้จัดทำ "คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ

คลิ๊กเพื่อ Download File

ที่มา: สำนักบริการผู้ประกอบการ

Go to top