รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2544

รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2544
บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและบทบาทของ SMEs
บทที่ 2
สถานภาพและแนวโน้มของ SMEs ไทย
บทที่ 3
การจ้างงาน
บทที่ 4
การเงิน
บทที่ 5
การตลาด
บทที่ 6
เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
บทที่ 7
การวิเคราะห์โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ SMEs และธุรกิจชุมชน
บทที่ 8
การตลาดและการส่งออก
บทที่ 9
เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
บทที่ 10
การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
บทที่ 11
กรอบนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
Executive Summary 2001
Chapter 1
The Role of Small and Medium Enterprises (SMEs
Chapter 2
Overview and Trends of SMEs
Chapter 3
Analysis of Factors Supporting the Development of SMEs
Chapter 4
Policies to Promote and Support SMEs

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053