รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2546 และแนวโน้มปี 2547

รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2546 และแนวโน้มปี 2547

ภาษาไทย
(pdf file, 7,628 kb)
english
(pdf file 2,305 kb)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053