รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547 และแนวโน้มปี 2548

รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547 และแนวโน้มปี 2548

สารบัญ
บทที่ 1
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่นที่สำคัญ
บทที่ 2
ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547
บทที่ 3
การจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547
บทที่ 4
ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547
บทที่ 5
รายงานสภาวะเศรษฐกิจรายสาขา
บทที่ 6
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
บทที่ 7
ข้อสรุปการเจรจาเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ ในปี 2547
บทที่ 8
แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2548
บทที่ 9
แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาที่สำคัญ ปี 2548
ภาคผนวก
The White Paper on Small and Medium Enterprises Of Thailand in 2004 and Trends 2005
Content Book
e-appendix
Part I
Thai Economy in 2004
Chapter 1
Overview of thai and other Major Economies
Part II
Thai SMEs Structure and Status in 2004
Chapter 2
Overview of thai SMEs and Their Distribution in 2004
Chapter 3_1
Employments Under SMEs in 2004
Chapter 3_2
Employments Under SMEs in 2004
Chapter 4_1
SMEs Performance in 2004
Chapter 4_2
SMEs Performance in 2004
Part III
Economic Performance by Sector and Results from Key Project
Chapter 5
Economic Condition by Sector
Chapter 6_1
Major Opertional Results
Chapter 6_2
Major Opertional Results
Chapter 6_3
Major Opertional Results
Chapter 6_4
Major Opertional Results
Chapter 6_5
Major Opertional Results
Part IV
Free Trade Ageement in 2004
Chapter 7_1
Summary of Free Trade Agreement Negotiation in 2004
Chapter 7_2
Summary of Free Trade Agreement Negotiation in 2004
Chapter 8
Thai Economic Outlook 2005
Part V
Thai Economic Outlook 2005
Chapter 9_1
SMEs Outlook 2005
Chapter 9_2
SMEs Outlook 2005
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053