รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548 และแนวโน้มปี 2549

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและสถานการณ์ SMEs
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2548
บทที่ 2_1
ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548
บทที่ 2_2
ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
บทที่ 2_3
ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
บทที่ 3_1
การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548
บทที่ 3_2
การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
บทที่ 4_1
ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548
บทที่ 4_2
ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548 (ต่อ)
บทที่ 4_3
ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548 (ต่อ)
บทที่ 5
สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 6
สถานการณ์ด้านการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 7
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการประจำปี 2548
บทที่ 8
สถานภาพและแนวทางเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
บทที่ 9
สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ประจำปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)
บทที่ 10
ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติปี 2548 "พี่เลี้ยงน้อง-สร้างผู้ประกอบการใหม่
บทที่ 11
ผลการดำเนินงานกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital)
ส่วนที่ 3 แนวโน้มปี 2549
บทที่ 12_1
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาที่สำคัญ
บทที่ 12_2
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาที่สำคัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 โครงสร้างและสถานการณ์ SMEs
บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2548
บทที่ 2
ภาพรวมและการกระจายตัววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548
บทที่ 3
การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548
บทที่ 4
ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548
บทที่ 5
สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 6
สถานสถานการณ์ด้านการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 7
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ ปี 2548
บทที่ 8
สถานภาพและแนวทางเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
บทที่ 9
สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ประจำปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)
บทที่ 10
ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ ปี 2548 "พี่เลี้ยงน้อง-สร้างผู้ประกอบการใหม่"
บทที่ 11
ผลการดำเนินงานกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital)
ส่วนที่ 3 แนวโน้มปี 2549
บทที่ 12
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาที่สำคัญ
The White Paper on Small and Medium Enterprises Of Thailand in 2005 and Trends 2006
Part 1
Structure and status of SMEs
Chapter 1
Economic Overview for 2005
Chapter 2
Overview of Thai SMEs and Their Geographical Distribution in 2005
Chapter 3
Employment by SMEs in 2005
Chapter 4
The Economic Stuation of Small and Medium Enterprises in 2005
Chapter 5
The Import-Export Situation for Small and Mesium Enterprises
Chapter 6
Investment Situation of SMEs
Chapter 7
Trade and Service Sentiment Index in 2005
Chapter 8
The Strengthening of Entrepreneurial Society : Status and Guidelines
Part 2
Important Operational Results
Chapter 9
Summary of Implementation Results of the 2005 SMEs Promotion Strategy (October 2004- September2005)
Chapter 10
Evaluation of the National New Entrepreneurs Creation Project : 'Pi Nurtures Nong - Creating New Entrepreneurs' in 2005
Chapter 11
Performance of Venture Capital Fund
Part 3
Trends in 2006
Chapter 12
Economic Trends of Major SMEs Sectors
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักข้อมูลและวิจัย (สสว.)
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053