รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

ปก
รองปก
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
SMEs' Economic Outlook
ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 1 จำนวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
บทที่ 2 การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
บทที่ 3 บทบาททางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 254 9
บทที่ 4 บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 5 สถานการณ์ด้านการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 6 ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจสำหรับ SMEs ปี 2549
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2550
บทที่ 7 วิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของ SMEs ในสาขาที่สำคัญ
บทที่ 8 คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2550- 2551
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 9 การสำรวจการใช้พลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
บทที่ 10 ผลิตภาพแรงงาน SMEs ใน 4 สาขาอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
บทที่ 11 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสังคมผู้ประกอบการในประเทศไทย ปี 2549
บทที่ 12 การศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ
บทที่ 13 สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 1
บทที่ 14 สรุปแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
ภาคผนวก 1 สรุปการจัดการฐานข้อมูล ปี 2549
ภาคผนวก 2 การให้บริการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานส่งเสริม SMEs
ภาคผนวก 3 จำนวนและการจ้างงานของ SMEs ปี 2547-2549
บทสรุปผู้บริหาร
หน้ารองปก
ปกหลัง
ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 1 จำนวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
บทที่ 2 การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
บทที่ 3 บทบาททางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 254 9
บทที่ 4 บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 5 สถานการณ์ด้านการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 6 ดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2549
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2550
บทที่ 7 วิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของ SMEs ในสาขาที่สำคัญ
บทที่ 8 คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2550- 2551
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 9 การสำรวจการใช้พลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
บทที่ 10 ผลิตภาพแรงงาน SMEs ใน 4 สาขาอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
บทที่ 11 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสังคมผู้ประกอบการในประเทศไทย ปี 2549
บทที่ 12 การศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ
บทที่ 13 สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 1
บทที่ 14 สรุปแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053