รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2550
และแนวโน้มปี 2551

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551

ปก
รองปก
คำนำ / สารบัญ / สารบัญตาราง / สารบัญภาพ
ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 1 บทบาททางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2550
บทที่ 2 การส่งออกและนำเข้าของ SMEs (Export and Import by SMEs)
บทที่ 3 การบริโภคภาคเอกชนของ SMEs (Private Consumption by SMEs)
และการลงทุนของ SMEs (Investment by SMEs)
ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการกระจายตัวของ SMEs ปี 2550
บทที่ 4 จำนวนและการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 5 การจัดตั้งและสิ้นสภาพกิจการ
ส่วนที่ 3 การปรับตัวและการพัฒนา
บทที่ 6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการและ
การสร้างสังคมผู้ประกอบการในประเทศไทย ปี 2550
บทที่ 7 ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Labor Productivity)
บทที่ 8 ผลการสำรวจการดำเนินงานด้านการตลาดของ SMEs
บทที่ 9 โครงสร้างต้นทุนในภาคการผลิตของ SMEs
บทที่ 10 ผลการสำรวจ SMEs ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 11 การพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส่วนที่ 4 การศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ
บทที่ 12 การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าของ SMEs ในต่างประเทศ
ภาคผนวก สรุปการจัดการฐานข้อมูล ปี 2550

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053