รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552
(White Paper)

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552

ปกหน้า
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
ปกหลัง
บทวิเคราะห์ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อ SMEs ไทยในด้านต่าง ๆ ปี 2551 - 2552
ส่วนที่ 1
สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2551 และแนวโน้ม ปี 2552
บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs
บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของ SMEs
บทที่ 3
การบริโภคภาคเอกชนของ SMEs (Private Consumption by SMEs) และการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs (Investment by SMEs)
ส่วนที่ 2
สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2551 และการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ป
บทที่ 4
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2551
บทที่ 5
ตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2551 และการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี
ส่วนที่ 3
Free Trade Area กับ SMEs : โอกาสและผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศ
บทที่ 6
โอกาสของ SMEs ไทย ความตกลง FTA ในกรอบอาเซียน
บทที่ 7
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ส่วนที่ 4
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทที่ 8
ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบของ SMEs ไทยจากข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือ
พันธกรณีต่าง ๆ
บทที่ 9
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของ SMEs
บทที่ 10
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ
บทที่ 11
การสำรวจ SMEs ด้านการใช้บริการทางการเงิน
ส่วนที่ 5
มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs
บทที่ 12
สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2550 - 2551 ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)
บทที่ 13
มาตรการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2551 - 2552
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 :

สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2551 และแนวโน้ม ปี 2552

บทที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs
บทที่ 2 การค้าระหว่างประเทศของ SMEs
บทที่ 3 การบริโภคภาคเอกชนของ SMEs (Private Consumption by SMEs) และการลงทุน
ภาคเอกชนของ SMEs (Investment by SMEs)

ส่วนที่ 2 :

สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2551 และการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี

บทที่ 4 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2551
บทที่ 5 ตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2551 และการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี

ส่วนที่ 3 :

Free Trade Area กับ SMEs : โอกาสและผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศ

บทที่ 6 โอกาสของ SMEs ไทย ความตกลง FTA ในกรอบอาเซียน
บทที่ 7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

ส่วนที่ 4 :

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

บทที่ 8 ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบของ SMEs ไทยจากข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีต่าง ๆ
บทที่ 9 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของ SMEs
บทที่ 10 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้างของประเทศ
บทที่ 11 การสำรวจ SMEs ด้านการใช้บริการทางการเงิน

ส่วนที่ 5 :

มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs

บทที่ 12 สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2550 - 2551 ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)
บทที่ 13 มาตรการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2551 - 2552


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053