รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553

ปก
คำนำ
สารบัญ
หน้าลิขสิทธิ์
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 3
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs ปี 53
ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2552
บทที่ 4
จำนวนและการจ้างงาน SMEs ปี 2552
บทที่ 5
สถานะผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย
บทที่ 6
SMEs กับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี่ยน หรือ ASEAN Community
บทที่ 7
สรุปผลการศึกษา SMEs ประเทศไทย
ส่วนที่ 4 มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs
บทที่ 8
ผลการส่งเสริม SMEs ปี 2550-2554
บทที่ 9
มาตรการกระตุ้นแผนไทยเข้มแข็ง ปี 2553

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553

คำนำ
หน้าลิขสิทธิ์
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 3
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs ปี 53
ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2552
บทที่ 4
จำนวนและการจ้างงาน SMEs ปี 2552
บทที่ 5
สถานะผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย
บทที่ 6
SMEs กับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี่ยน หรือ ASEAN Community
บทที่ 7
สรุปผลการศึกษา SMEs ประเทศไทย
ส่วนที่ 4 มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs
บทที่ 8
ผลการส่งเสริม SMEs ปี 2550-2554
บทที่ 9
มาตรการกระตุ้นแผนไทยเข้มแข็ง ปี 2553
The White Paper on Small and Medium Enterprises Of Thailand
in 2009 and Trends 2010
Foreword
Part 1 Situation and Economic Indicators
Chapter 1 Gross Domestic Product of SMEs
Chapter 2 International Trade of SMEs
Chapter 3 Private Consumption and Investment by SMEs
Part 2 Situation and Structural Indicators
Chapter 4 Number and Employment of SMEs in 2009
Chapter 5 Status of SME Entrepreneurs in the Bangkok Area
Part 3 Prevailing Issues on SMEs in Thailand
Chapter 6 SMEs and Entering ASEAN Community
Chapter 7 Conclusion of the Study Thai SMEs:Economic, Social and Cultural Roles
Part 4 Measures and Results of SMEs Promotion Plans
Chapter 8 Conclusion of the SMEs Promotion for the Fiscal Year 2007-2009 Under the 2nd SMEs Promotion Master Plan (2007-2011)
Chapter 9 Measures for Solving Economic Crisis Related to SMEs

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553