รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554

ปกหน้า
ปกหลัง
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554
บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554
ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2553
บทที่ 4
จำนวนและการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 5
การสำรวจวิสาหกิจรายย่อย ปี 2553
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย
บทที่ 6
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน
บทที่ 7
ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)
ส่วนที่ 4 นโยบายการส่งเสริม SMEs
บทที่ 8
สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2553 ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
บทที่ 9
การวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามยุทธศาสตร์ของ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
บทที่ 10
สรุปแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 27 กันยายน 2554