รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2554 และ ปี 2555

คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2554 และ ปี 2555
บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs ปี 2554
download
บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของ SMEs
download
บทที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2554 และแนวโน้ม ปี 2555
download
ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs
บทที่ 4
จำนวนและการจ้างงาน SMEs ปี 2554
download
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย
บทที่ 5
ตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียน
download
บทที่ 6
ผลกระทบจากการรวมกลุ่ม AEC ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมไทย 6 สาขา
download
บทที่ 7
การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับ AEC
download
บทที่ 8
การศึกษาด้านการเปิดเสรีภาคบริการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs
download
ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs
บทที่ 9
การศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายและกฏระเบียบที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs
download
บทที่ 10
มาตรการเฉพาะกิจและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs
download
บทที่ 11
การประเมินสถานภาพการส่งเสริม SMEs ภายใต้แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 2 ของไทย
download
บทที่ 12
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม SMEs ปี 2554 ตามกรอบแผนฯ ฉบับที่ 2
download
บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2554 และ ปี 2555
download
ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs
download
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย
download
ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs
download
Executive Summary
Foreword
download
Part 1 Situation and Economic Indicators of SMEs in 2011 and 2012
download
Part 2 Situation and Structual Indicators of SMEs
download
Part 3 Prevailing Issues on AEC for SMEs in Thailand
download
Part 4 Direction and Measures of SMEs Promotion
download
รายงานวิจัยเพิ่มเติม
ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (pdf file)
download
การวิเคราะห์การไหลผ่านปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจด้วย IO Table SMEs (pdf file)
download
- Input Coefficients of Thailand's Small and Medium Enterprises Input Output Table in 2005 (Thailand's SMEs I/O Input Coefficients 2005) ขนาด 58x58 สาขา (file .xlsx)
download
- Inverse Matrix of Thailand's Small and Medium Enterprises Input Output Table in 2005 (Thailand's SMEs I/O Multiplier 2005) ขนาด 58x58 สาขา (file .xlsx)
download
- Thailand Small and Medium Enetrprise Input Output Table in 2005 (Thailand SME I/O 2005) ขนาด 58x58 สาขา (file .xlsx)
download

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053, 0-2298-3049

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2555