กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME STARTUP

7 มีนาคม 2561 9,609

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่ SME 4.0 โดยเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการ ในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา การนำงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการต่อไป
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

• นักศึกษา บุคคลทั่วไป
• ผู้ประกอบการที่ยังไม่เป็นนิติบุคคล
• วิสาหกิจชุมชน Smart Farmers
• นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่      www.smetracking.com/startup2561
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวภัทรภร ขันธวงค์ โทร 0 2298 3282
นายอัคเรศ เลาะวิถี โทร 0 2298 3047
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ