กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0

8 มีนาคม 2561 6,642

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
    • กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up)
    • กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star)     
    • กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around)
นำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และจะเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด ภายในกิจกรรมจัดให้มีการวินิจฉัยโดยที่ปรึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาสถานประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย ในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรด้วยการเสริมนวัตกรรม การวิจัย และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการในปี 2558 และ 2560 มีผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

    

• กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up)
• กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star)
• กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around)
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นายทศพล ยูปานนท์ โทร. 0 2298 3048
นายกัมพล สามปรุ โทร. 0 2298 3123
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ