กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการประกวด SME National Awards & Start up Awards

8 มีนาคม 2561 6,009

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards” สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ รางวัล SME Start up Awards สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินทั้ง 2 รางวัลนั้น จะอ้างอิงเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับ กลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/ คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมา ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ      

• กลุ่ม SME ที่จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป
• SME Start up ที่จดทะเบียน 1-3 ปี จากทั่วประเทศ
• ที่อยู่ในกลุ่ม ภาคการผลิต การค้า บริการ และภาคการเกษตร
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวณฐมน วีระอำไพพงศ์ โทร. 0 2298 3009
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561

..................................................................................................

ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่     

http://smesnationalawards.com/
โครงการอื่นๆ