กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (ด้าน Shelf life/Design/Packaging)

8 มีนาคม 2561 4,840

...
...

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค จนสามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เติบโตเป็นเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และชุมชนได้มากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (ด้าน Shelf life/Design/Packaging) เป็นการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในภาคการผลิต ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารถิ่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เน้นความสำคัญด้านความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อายุการเก็บรักษา (Shelf life) การออกแบบ (Design) ให้มีเอกลักษณ์ สามารถผลิตขายได้ในเชิงพานิชย์ ซึ่งผลิตภัณที่ได้รับการพัฒนาสามารถมีศักยภาพและได้รับการส่งเสริมไปเปิดตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

• ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่ม Regular และ
  Turn Around ที่เป็นสมาชิก สสว.
• ผู้ประกอบการ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกผู้รับบริการภาครัฐ (สสว.)
  ที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่นภายใต้แผนบูรณาการ
• ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  ผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ
..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่      www.smetracking.com
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวชันสิริน ฉายเหมือนวงศ์ โทร 0 2298 3077
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ