กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

8 มีนาคม 2561 5,354

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย และทำให้เกิดความเข้มแข็ง จำเป็นจะต้องนำแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ที่ผ่านมา สสว. ได้นำนโยบายการพัฒนาเครือข่าย มากำหนดแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME โดยเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ ความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุก ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

• หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
• หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย
• กลุ่มผู้ประกอบการ 30 เครือข่าย เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่ายมะพร้าว เครือข่ายกล้วย เครือข่ายสมุนไพร เครือข่าย Digital Content เครือข่ายมวยไทย และเครือข่าย Food Truck ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด
..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่     

http://www.smetracking.com/cluster2561

..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ โทร. 0 2298 3182
นางกฤติญา เทพสุทธิ์ โทร. 0 2298 3293
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561


 โครงการอื่นๆ