กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

8 มีนาคม 2561 5,849

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Strong/Regular มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)” โดย สสว. จะจัดโปรแกรมการพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นสร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการ ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน อย., มอก., ISO, HACCP ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ในปี 2561 สสว. ได้ขยายการส่งเสริมและพัฒนาไปยังกลุ่ม Micro SME ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในการทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Scale Up) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ในอนาคต โดยในกลุ่มดังกล่าว สสว. จะเข้าไปให้ความรู้ในด้านการทำบัญชี การตลาด และการเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามพันธกิจของ สสว. ในการผลักดันการส่งเสริม SME เพื่อให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วย

..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

ผู้ประกอบการ SME หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในการทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีความพร้อมในการต่อยอดการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานหรือขีดความสามารถให้สูงขึ้น
..................................................................................................

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่     

www.smestrong61.com

..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวจันธิดา โลหิตศิริ โทร. 0 2298 3181
นางสาวเสาวคนธ์  แย้มสุข โทร. 0 2298 3206
นางสาววิภาพร  วีระไวทยะ ทร. 0 2298 3103
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ