กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทย ด้วยนวัตกรรมและการตลาด (TOMMI)

30 มีนาคม 2561 6,575

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของ SME ด้วยการใช้จุดเด่น ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของ 2 หน่วยงานมาต่อยอด SME โดย สสว. จะคัดเลือก SME ในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพส่งต่อให้ สกว. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อต่อยอดและยกระดับด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต ผ่านกระบวนการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนวัตกรรมที่ได้จะไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกัน สกว. ก็จะคัดเลือก SME ที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อส่งต่อให้ สสว. ช่วยสร้างองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการธุรกิจ  สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสร้างช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการให้หลากหลายขึ้น โดยตั้งเป้าหมายจะยกระดับ SME ให้เป็นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 300 ราย ซึ่งจะสร้างมูลค่าให้ระบบเศรษฐกิจประมาณ 600 ล้านบาท ในระยะเวลา
3 ปี
..................................................................................................
..................................................................................................
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

• ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ

..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางอิงรุจา ศรศรี โทร. 0 2298 3277
นายวรพจน์ ประสานพานิช โทร. 0 2298 3096
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ