กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการ TRAIN THE COACH

30 มีนาคม 2561 8,677

โครงการ “Train the Coach” เป็นโครงการที่พัฒนาโค้ชหรือ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ SME ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยนำทักษะความรู้ความสามารถช่วยส่งเสริมให้ SME มีความพร้อม สามารถแก้ไขปัญหา และวางรากฐานเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ตลอดจนสร้างระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนะนำของโค้ช เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานของโค้ช การให้บริการปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายของรัฐ ตามมาตรการพิเศษ เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 มีพื้นที่เป้าหมายในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ของ สสว. ศูนย์ ITC (Industry Transformation Center) และศูนย์สนับสนุน SMEs (SMEs Support Center) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 กลุ่ม Biz Mentor และ Tech Expert จะต้องมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดดังนี้
•  ต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
•  ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   หรือ
•  ต้องมีจำนวนกิจการที่ให้บริการปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 25 กิจการ หรือ
  ไม่น้อยกว่า 100 Man-day

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครไม่เข้าเกณฑ์เบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งทางโครงการ
จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

..................................................................................................
ดูรายละเอียด     
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่     

www.thesmecoach.com 

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
คุณสมชาย รุจิโกไศย โทร. 08 1859 9170 
อีเมลล์ tuinui_36@hotmail.com
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ