กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการปั้นดาว

31 มีนาคม 2561 11,896

โครงการปั้นดาว เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ สสว. ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่Thailand 4.0 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาสให้วิสาหกิจตั้งแต่ระดับฐานราก (ธุรกิจชุมชน) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ โดย สสว. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดึงความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน  เข้ามาช่วยพัฒนาหรือส่งเสริมผู้ประกอบการในหลากหลายมิติ เพื่อให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น จึงถือเป็นต้นแบบการพัฒนาส่งเสริมแบบบูรณาการแบบครบวงจร อันจะเป็นตัวเร่งให้ให้วิสาหกิจเหล่านั้นมีศักยภาพ มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และ มีโอกาสในการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนถึงเติบโตแบบก้าวกระโดด

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นวิสาหกิจประเภทที่มีศักยภาพในพื้นที่ การใช้วัตถุดิบหลักในพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ สินค้าท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง สินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และกลุ่มที่สอง จะเป็นวิสาหกิจที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ สินค้าประเภท S-Curve กลุ่ม Startup รวมถึงกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสสูงในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

..................................................................................................

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาส่งเสริมแบบบูรณาการ ในระยะแรกจึงพิจารณาวิสาหกิจใน 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก เป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพในมิติเชิงพื้นที่ เช่นเป็นผู้ผลิตสินค้าและหรือบริการ ที่มีการใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตร ปศุสัตว์ หรือประมงในพื้นที่เป็นหลัก หรือเป็นวิสาหกิจที่มีการผลิตสินค้า และหรือ บริการที่มีความโดดเด่น เช่นสินค้าของท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง สินค้า GI สินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาจากบรรพชนที่มีคุณค่าและยากที่จะมีการลอกเลียนแบบ

กลุ่มที่สอง จะเป็นวิสาหกิจที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการกลุ่มเป้าหมายในมิติเชิงนโยบายพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 เช่น เป็นสินค้าที่มีโอกาสสูงในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศเป้าหมาย หรือมีการน านัวตกรรมใหม่ๆ มาใช้ หรือสินค้ากลุ่มประเภท S-Curve หรือกลุ่ม Startup เป็นต้น

..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

คุณทศพล ยูปานนท์ โทร. 0 2298 3048
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ