กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562 9,566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562
 

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Strong/Regular ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)” มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย

          ทั้งนี้ในปี 2562 สสว. จะมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้เข้าถึงระบบมาตรฐาน โดยการ สนับสนุนการตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล รวมทั้งสนับสนุนคูปอง การตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้รับมาตรฐานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสปา บริการเพื่อสุขภาพ กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต เกษตรแปรรูป กลุ่มแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโลหะ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการพัฒนา ต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า สินค้า และบริการ ยกระดับมาตรฐาน ผลักดันให้ใช้บัญชีเดียวในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุน กิจกรรมตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับ ให้ผู้ประกอบการกลุ่มที่มีศักยภาพนี้ก้าวไปสู่สากลได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

แนวทางการพัฒนา

  • ให้ความรู้ผ่านการ Workshop เฉพาะด้านในด้านการทำธุรกิจ ด้านบัญชีเดียว ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น
  • ให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจ โดยพัฒนาแยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม
  • สนับสนุนคูปองการจัดทำฉลากโภชนาการ และคูปองตรวจวิเคราะห์สินค้าปลอดภัยหรือสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • กิจกรรมทดสอบตลาด เจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สนับสนุนการต่อยอดเพื่อให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน ISO, HACCP, มาตรฐานท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา :

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว. และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น SME CONNEXT

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก : เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว. และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น SME CONNEXT และต้องจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ โดยต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยร่วมดำเนินการ (แยกตามกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรม)

สถาบันอาหาร (กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และเกษตรแปรรูป) โทร. 02-422-8688 ต่อ 3101
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve) โทร. 02-345-1188
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม เครื่องมือแพทย์) โทร. 02-564-4000 ต่อ 3216
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กลุ่มแฟชั่น สิ่งทอ ไลฟ์สไตล์) โทร. 02-713-5492-9 ต่อ 545
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) โทร. 02-280-7272 ต่อ 602
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน) โทร. 02-617-1727 ต่อ 308
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโลหะ) โทร. 084-670-8105
สมาคมสำนักงานบัญชีไทย (กลุ่มที่ต้องการความรู้ด้านบัญชี) โทร. 089-814-1876
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (กลุ่มสปา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) โทร. 02-105-7400 ต่อ 134
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มที่ต้องการพัฒนาระบบจัดการโดยใช้เทคโนโลยี)  โทร. 089-228-0190
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์) โทร. 099-425-5445

รับผิดชอบโครงการโดย

ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
โทร. 0-2298-3206, 0-2298-3255, 0-2298-3181
โครงการอื่นๆ