กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

24 เมษายน 2562 6,637

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

หลักการและเหตุผล

ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร/โรงงานขนาดเล็กจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสามารถ ในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลต่างๆเช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปยังตลาดสากล อันเป็นช่องทางการขยายโอกาส ทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ของการบริโภคอาหารไทยปลอดภัยในระดับสากล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศ โครงการนี้เน้นการพัฒนาระบบมาตรฐานตลอด Supply Chain ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผู้ส่งออกเท่านั้นที่พัฒนามาตรฐานการผลิต แต่ผู้ประกอบการที่เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง และสามารถยกระดับธุรกิจจากธุรกิจฐานรากเข้าสู่ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดเล็ก ให้สามารถเติบโตเป็นขนาดกลาง ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่ Supply Chain ของโลก การมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศ จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับสนับสนุนและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management) โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีความพร้อม และมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสินค้าแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์

1. กลุ่ม Supply chain ของธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม
2. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งออก

พื้นที่ดำเนินการ

4 ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้)

กิจกรรมโครงการ

1. สำรวจสภาพการผลิต ณ สถานที่ประกอบการผู้สมัคร เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผน การพัฒนาระบบ เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น
2. กิจกรรมการให้คำปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานในระดับสากลในอุตสาหกรรมอาหารของไทย” โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (file word : 193kb)  (file PDF : 191kb)

ผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นายอภิชาติ แหวนทอง
อีเมล์ : aphichat_w@sme.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-3290

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (สถาบันอาหาร)

นายณรงค์ฤทธิ์ นรมั่ง
อีเมล์ : narongrit@nfi.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-422-8509 ต่อ 2102

สถานะ : ปิดโครงการ
โครงการอื่นๆ