กรุณารอสักครู่
TH EN
 

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge center)

10 พฤษภาคม 2562 8,058

หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SME โดยเน้นการสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี digital ให้กับทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเหตุผลดังกล่าว สสว. จึงได้ดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อใช้เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME นำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้กับผู้ประกอบการ SME
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น E-book Information Clip และ Easy Pocketbook เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
  3. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ

5 ภูมิภาค

เป้าหมาย

1 คลังข้อมูล และผู้ประกอบการ 4,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้/หรือให้คำปรึกำษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือด้านอื่น ๆ ที่มีความต้องการ

ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมดำเนินการกับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้ตัวชี้วัดตามผลผลิตและผลลัพธ์ของ “งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)” ปีงบประมาณ 2562 โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1.  นำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ แผนการดำเนินงาน กรอบกระบวนการทำงานสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้

2. 

จัดทำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ เพื่อเป็นคลังข้อมูลอย่างน้อย 1 คลังข้อมูล ในรูปแบบ E-book, information Clip, Pocketbook และ Thumb Drive ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยเน้น องค์ความรู้ใหม่และองค์ความรู้ที่ลงไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ และได้รับความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือด้านอื่น ๆ

2.1.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรวม 8 Module และ กรณีศึกษา (Case Study) 12 เรื่อง

กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) แบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการ Micro/SME ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยจัดทำหลักสูตร (Module) ดังนี้

  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprise) จัดทำหลักสูตรพื้นฐานที่วิสาหกิจชุมชนควรรู้ สร้างแรงจูงใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
  2. กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Start Up) จัดทำหลักสูตรพื้นฐานเฉพาะเรื่อง เนื้อหาเป็นการทำ workshop
  3. กลุ่มที่มีศักยภาพ (Regular) เป็นองค์ความรู้แยกเฉพาะธุรกิจที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้
  4. กลุ่มที่มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Strong) เนื้อหาเป็นการจัดทำ workshop เป็นองค์ความรู้แยกเฉพาะธุรกิจ โดยทุกกลุ่มมีการแจกแจงหลักสูตรพอสังเขป

2.2.  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือด้านอื่น ๆ โดยจัดกิจกรรมอบรม/workshop เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME จำนวน 4,000 ราย ในมิติต่าง ๆ

กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) แบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการ Micro/SME ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยจัดทำหลักสูตร (Module) ดังนี้

3.  เผยแพร่คลังข้อมูล และกิจกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

   3.1. การประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ รับสมัครและการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการ

   3.2. จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการด้วย Social Media และสามารถทำ link ไปเชื่อมต่อกับ SME CONNEXT

   3.3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในทุกครั้ง โดยการจัดทำข่าวลงสื่อ (Press Release) Online เพื่อเผยแพร่

   3.4. ในการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ มีการจัดทำ Facebook Live เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน    

   3.5. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ

   3.6. การนำเสนอเนื้อหาออนไลน์ เป็นรูปแบบ E-book, Information Clip, และ เนื้อหาออฟไลน์ เป็นรูปแบบ Pocketbook พร้อม Thumb Drive เพื่อการเผยแพร่

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

รายละเอียดเนื้อหาสามารถดูได้ที่

http://www.smeknowledgecenter.com

.

ผู้บริหารโครงการ : ดร.เพชรมณี ดาวเวียง เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3117

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณวิลาสินี มุ่งดี เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3235
โครงการอื่นๆ