กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า ปีงบประมาณ 2562

11 มิถุนายน 2562 6,529

          โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า สนับสนุนการการตรวจฉลากโภชนาการ Thai RDI การตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐานสินค้า อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการให้ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมสินค้าของผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
2.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
3.  เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

1.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.  ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า โดยสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ หรือ ตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานสินค้า 
3.  ตรวจประเมินสถานที่ผลิต พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐาน อย. และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว. และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอพพลิชั่น SME CONNEXT ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย ผู้ประกอบการ OTOP และบุคคลทั่วไป

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
   - บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 098-249-6608, 098-249-0665 
   - ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
     โทร. 0-2298-3103, 0-2298-3202
โครงการอื่นๆ