กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563

17 มีนาคม 2563 5,313

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม”โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล” กิจกรรมโครงการประกอบไปด้วย

* การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน
* การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ธุรกิจ จำนวน 1 วัน
* อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านมาตรฐานบริการและสินค้า จำนวน 2 วัน
* การให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ผลิตภัณฑ์/บริการ) ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากโครงการ
     ✏ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
     ✏ สร้างอัตลักษณ์ (Brand Identity) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
     ✏ ยกระดับองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย
     * วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs
     * กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     * กลุ่ม Gastronomy Industry
     * กลุ่มอาหารและท่องเที่ยว
     * กลุ่ม Digital Content และ Health care service และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ดำเนินการ
     * จังหวัดปราจีนบุรี
     * จังหวัดพัทลุง
     * สงขลา (อำเภอสทิงพระ,อำเภอระโนด,อําเภอกระแสสินธุ์,อำเภอสิงหนคร)
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
เป็นผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ภาคการผลิต การค้าและการบริการในห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น ที่พัก, โรงแรม, แหล่งท่องเที่ยว, และบริการสุขภาพหรือสินค้าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม
ผู้ประสานงาน 
ภาคตะวันออก : คุณฉัตรวัชร์ โทร. 092-050-0212 หรือ คุณณัฎฐิตา โทร. 091-655-0938 
ภาคใต้ : คุณธรรมนูญ โทร 083-191-0690 หรือ คุณจุฑามาศ โทร 081-9691543

Link : https://www.facebook.com/SME-Product-Development-Gastronomy-Tourism-2020-102906371340740/