กรุณารอสักครู่
TH EN
 

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2563

1 มิถุนายน 2563 4,529

ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมดำเนินการกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้ตัวชี้วัดตามผลผลิตและผลลัพธ์ของ
“งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)” ปีงบประมาณ 2563 โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1. นำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ แผนการดำเนินงาน กรอบกระบวนการทำงานสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้

2. จัดทำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ เพื่อเป็นคลังข้อมูลอย่างน้อย 1 คลังข้อมูล ในรูปแบบ E-book, information Clip, Pocketbook และ Thumb Drive ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยเน้น องค์ความรู้ใหม่และองค์ความรู้ที่ลงไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ และได้รับความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือด้านอื่น ๆ

2.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรวม 8 Module และ กรณีศึกษา (Case Study) 12 เรื่อง

กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) แบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการ Micro/SME ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยจัดทำหลักสูตร (Module) ดังนี้

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprise) จัดทำหลักสูตรพื้นฐานที่วิสาหกิจชุมชนควรรู้ สร้างแรงจูงใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
2) กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Start Up) จัดทำหลักสูตรพื้นฐานเฉพาะเรื่อง เนื้อหาเป็นการทำ workshop
3) กลุ่มที่มีศักยภาพ (Regular) เป็นองค์ความรู้แยกเฉพาะธุรกิจที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้
4) กลุ่มที่มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Strong) เนื้อหาเป็นการจัดทำ workshop เป็นองค์ความรู้แยกเฉพาะธุรกิจ โดยทุกกลุ่มมีการแจกแจงหลักสูตรพอสังเขป

2.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือด้านอื่น ๆ โดยจัดกิจกรรมอบรม/workshop เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME จำนวน 4,000 ราย ในมิติต่าง ๆ

3. เผยแพร่คลังข้อมูล และกิจกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

3.1 การประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ รับสมัครและการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ
3.2 จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการด้วย Social Media และสามารถทำ link ไปเชื่อมต่อกับ SME CONNEXT
3.3 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในทุกครั้ง โดยการจัดทำข่าวลงสื่อ (Press Release) Online เพื่อเผยแพร่
3.4 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ มีการจัดทำ Facebook Live เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน
3.5 เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
3.6 การนำเสนอเนื้อหาออนไลน์ เป็นรูปแบบ E-book, Information Clip, และ เนื้อหาออฟไลน์ เป็นรูปแบบ Pocketbook พร้อม Thumb Drive เพื่อการเผยแพร่

ระยะเวลาการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้บริหารโครงการ:
ดร.เพชรมณี ดาวเวียง เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3117

ผู้ประสานงานโครงการ :
คุณวิลาสินี มุ่งดี เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3235
โครงการอื่นๆ