กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

10 มิถุนายน 2563 7,696

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Strong/Regular ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)” มาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้จัดโปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 40,000 ราย

ทั้งนี้ในปี 2563 สสว. จะมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้เข้าถึงระบบมาตรฐาน ทั้งการตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล  การสนับสนุนคูปองการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้รับมาตรฐานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสปา บริการเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่ออนาคต เกษตรแปรรูป แฟชั่น ไลฟ์สไตล์  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโลหะ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น  ซึ่งจากแนวทางพัฒนาดังกล่าวคาดว่าผู้ประกอบการจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ยกระดับธุรกิจหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไปสู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามพันธกิจของ สสว. ในการผลักดันการส่งเสริม SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วย

แนวทางการพัฒนา

• อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางธุรกิจ เช่น อบรมผู้ควบคุมกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้รับใบรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานที่ U.S FDA ให้รับการยอมรับ ฯลฯ
• ให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจแยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
• ต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน ISO, มาตรฐานท่องเที่ยว, มาตรฐานฉลากทางเลือกสุขภาพ , มาตรฐานฉลากทางเลือกสำหรับหน้ากากผ้า ฯลฯ เป็นต้น
• สนับสนุนการจัดทำฉลากโภชนาการ และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม หรือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานชุดป้องกัน (Personal Protective Equipment : PPE) เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

•    ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา : เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. หรือบุคลากรในธุรกิจ 
•    ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก : เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ โดยต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

หน่วยร่วมดำเนินการแยกตามกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรม และช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

หน่วยร่วมดำเนินการ ผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย
เบอร์ติดต่อ E-mail
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม S-Curve
เน้นกลุ่ม Green Business
0-2345-1188
0-2345-1121
smi.information@gmail.com
สถาบันอาหาร อาหารเครื่องดื่ม และเกษตรแปรรูป 0-2422-8688 ต่อ 3113,
ต่อ 3116, ต่อ 5200,
ต่อ 5300
food@nfi.or.th / fic@nfi.or.th 
mircro@nfi.or.th
ecoupon@nfi.or.th
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ธุรกิจท่องเที่ยว/โรงแรม/สปา/
เครื่องมือแพทย์ /
แปรรูปสินค้าประมงภาคใต้
08-2450-2627
08-2450-2634
0-2564-4000 ต่อ 6222
ismedstrong@gmail.com
ibmd.ismed2020@gmail.com
digitaltechmaker@gmail.com
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น สิ่งทอ ไลฟ์สไตล์ 08-9209-7129
08-7810-5197
thti.smestrong@gmail.com
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 09-5896-5416 anusak@thaieei.com
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับ
ให้ได้รับมาตรฐานสากล
08-1561-3847 sarawadee@masci.or.th
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโลหะ 0-2712-4402-7 ต่อ 260 thittiya@isit.or.th
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อุตสาหกรรม S-Curve ที่ต้องการ
ยกระดับมาตรฐาน
09-9442-9496 smesregular2020@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ธุรกิจสร้างสรรค์ 06-3334-7447
09-9425-5445
smeregularkmutt@gmail.com
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม (ภาคเหนือ) 09-5127-5252
08-0033-8674
suphawadi.cha@gmail.com
thanchat.jan@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธุรกิจการค้าและบริการ (ภาคใต้) 09-8287-6579
08-0544-1916
smeregular.psu@gmail.com
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
09-5603-7602 wachira1980@gmail.com
สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (เฉพาะกิจกรรมอบรมสัมมนา)
เกษตรแปรรูป/ภาคบริการ
09-5218-2789
08-4240-3792
09-1060-8802
thaisme.esan@gmail.com

ระยะเวลาดำเนินโครงการ        

มกราคม – กันยายน 2563

รับผิดชอบโครงการโดย        

ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs  สสว.
โทร. 0-2298-3206, 0-2298-3050, 0-2298-3190, 0-2298-3181
โครงการอื่นๆ