กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อนำาไปใช้ดำาเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปี 2563 (ที่ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการ) จำานวน 1 โครงการ

25 ธันวาคม 2563 3,855

โดยให้ยื่นคำาขอและข้อเสนอโครงการนับตั้งแต่วันที่ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำานักงานฯ (www.sme.go.th) จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/

เบอร์ติดต่อ

1.

โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนา ระบบ ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

นายสุปรีย์ เถระพัฒน์ โทร. 0 2298 3097 นางสาววนินทร หงสกุล โทร. 0 2298 3098
เอกสารแนบ

โครงการอื่นๆ