กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564

29 มีนาคม 2564 3,410

ภาคเหนือ

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมปั้นดาว ปี 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ - กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564

โดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมปั้นดาว ปี 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด)

ระยะรับสมัครเวลาตั้งแต่ 16 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2564 - จัดงานที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กดที่ลิ้งค์นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://shorturl.at/lqEHN

ผู้ประกอบการทุกประเภท เช่น ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งหมด 17 จังหวัด แยกเป็นรายกลุ่มพัฒนาประกอบด้วย

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ จำนวน 20 ราย

2. นำการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo หรือ Label หรือ Tag หรือ สื่อการตลาด จำนวน 15 ราย

3. การนำเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักร หรือ นวัตกรรม หรือมาตรฐานที่เหมาะสม มาใช้ในธุรกิจ 15 ราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีการประกอบธุรกิจหลัก หรือกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ ตามรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ปี 2552 ทุกประเภท ยกเว้น ในหมวดหรือรหัสดังต่อไปนี้

1. หมวดใหญ่ G :การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงหมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่เล็ก และกิจกรรม หรือรหัสในระดับต่างๆ ทั้งหมด

2. หมวดใหญ่ U :กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก ซึ่งรวมถึงหมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่เล็ก และกิจกรรม หรือรหัสในระดับต่างๆ ทั้งหมด

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม จังหวัด (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

กิจกรรมโครงการ

ในส่วนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการประกอบด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่กำลังต้องการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการการนำเครื่องจักรหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ไม่ควรพลาด ดังนี้

รอบที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการจำนวน 50 ราย โดยให้ความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและธุรกิจต่างๆ โดยจัดหลักสูตรอบรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 วัน ดังนี้

แนวทางการอบรมหัวข้อที่ 1 จัดอบรมเชิงลึก จุดประกายความคิด พร้อม Mentor ความรู้ด้านการนำแนวคิดหรือข้อมูลแนวโน้มความต้องการของตลาด มาปรับใช้ในพัฒนาผลิตสินค้า หรือ บริการ หรือผลิตสินค้า หรือบริการใหม่

แนวทางการอบรมหัวข้อที่ 2 จัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ หรือ Workshop ใน 4 ประเด็น

> กำไรเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

> การพัฒนาช่องทางตลาดด้าน Digital

> การพัฒนา Facebook และ Website เพื่อนำเสนอธุรกิจของตนเอง

> การประเมินศักพภาพตนเอง (Self-Assessment)

รอบที่ 2 เข้าให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกให้กับสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย โดยเลือกเสริมสร้างสมรรถนะใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือพัฒนาให้ เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 2) เพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ 3) นำเครื่องจักร เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือระบบการบริหารสมัยใหม่ มาปรับใช้ในธุรกิจ

รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 20 ราย โดยดำเนินการสนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนกำรส่งเสริมแนะนำ ในการสร้างช่องทางการค้า หรือ สร้างโอกาสทาง การเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทดลองการทำตลาดจริง และยังเป็นการสร้างแนวทางการดำเนินงานในการก้าวออกไปสู่การแข่งขันในตลาดต่อไป

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อผ่านเข้าร่วมโครงการ

1. ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึกและอบรมปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจในยุค New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจเข้าสู่ Next Normal และความรู้ด้าน Digital Transformation รวมถึงการลงทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมการแนะนำจากที่ปรึกษาในการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และทำ Networking activity

2. การให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

3. โอกาสในการได้รับคัดเลือกไปงานจัดแสดงสินค้า

กดที่ลิ้งค์นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  https://shorturl.at/lqEHN

ติดต่อ: คุณสุภาวดี จักรคำ 080-0338674 และคุณอารดา จันทร์เรือง 088-8042448
Facebook: https://www.facebook.com/ExcellenceCenterCMU
Line Official: @001mfciu (ExcellenceCenterCMU)
หรือ Link URL Line: https://line.me/ti/p/znSZUfthCQ
Email: osmep.cmu@gmail.com
Website page: https://oec.eng.cmu.ac.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมปั้นดาว ปี 2564 (พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการทุกประเภท เช่นธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 20 จังหวัด แยกเป็นรายกลุ่มพัฒนาประกอบด้วย

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ จำนวน 20 ราย

2. นำการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo หรือ Label หรือ Tag หรือ สื่อการตลาด จำนวน 15 ราย

3. การนำเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักร หรือ นวัตกรรม หรือมาตรฐานที่เหมาะสม มาใช้ในธุรกิจ

จัดที่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระยะรับสมัคร : ตั้งแต่ 9 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีการประกอบธุรกิจหลัก หรือกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ ตามรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ปี 2552 ทุกประเภท ยกเว้น ในหมวดหรือรหัสดังต่อไปนี้

1. หมวดใหญ่ G : การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงหมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกิจกรรม หรือรหัสในระดับต่างๆ ทั้งหมด

2. หมวดใหญ่ U: กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก ซึ่งรวมถึงหมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกิจกรรม หรือรหัสในระดับต่างๆทั้งหมด

ติดต่อ : คุณปิยกร สุวรรณธาดา
โทรศัพท์ 093-396-6541 (คุณเตย)
E-mail : bizenkku@gmail.com
Line@ : 0933966541
Facebook : Excellence center khon kaen university หรือ www. Excellencecenteenkku.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ... รับสมัครผู้ประกอบการทุกประเภท เช่น ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมกิจกรรมปั้นดาว ปี 2564 (พื้นที่ภาคใต้)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!..ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม

https://forms.gle/APCraCwWRrLWr75w5

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. รับสมัครผู้ประกอบการทุกประเภทในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

2. คัดเลือกผู้ประกอบการ 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 50 ราย อบรมเชิงลึกหรืออบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรต่อเนื่อง 3 วัน ใน 2 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ 1 อบรมเชิงลึกหรืออบรมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา (Mentor)

หัวข้อที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) หรืออบรมผ่านระบบออนไลน์ ใน 4 ประเด็น ดังนี้

> ฝึกทักษะเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสียของสินค้าหรือบริการ

> ฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดออนไลน์

> สร้างหรือพัฒนา Facebook หรือ Website

> การประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment)

รอบที่ 2 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 50 ราย จะได้รับคำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก 1 ด้าน จาก 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

ด้านที่ 2 นำการออกแบบ/วิทยาศาสตร์/นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม

มูลค่า/ลดความสูญเสีย/ลดค่าใช้จ่ายพร้อมกับพัฒนา

Brand/Logo/Label/Tag/สื่อการตลาด

ด้านที่ 3 นำเทคโนโลยี/เครื่องจักร/นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต/การบริหาร/มาตรฐานสินค้าหรือบริการ

รอบที่ 3 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและมีศักยภาพ 20 ราย ได้รับการส่งเสริมช่องทางการค้า ทดลองตลาดจริง และสร้างแนวทางการดำเนินงานในการก้าวออกไปสู่การแข่งขัน

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร : วันนี้-29 มีนาคม 2564

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม

https://forms.gle/APCraCwWRrLWr75w5

อบรมเชิงลึกพร้อมที่ปรึกษา (Mentor) หรืออบรมผ่านระบบออนไลน์: เมษายน 2564
อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) หรืออบรมผ่านระบบออนไลน์ : เมษายน 2564
ให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก : เมษายน-กรกฎาคม 2564

เกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้ประกอบการในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ยกเว้น ผู้ประกอบการประเภทการค้าส่งค้าปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ที่พักแรม ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

- เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตามที่โครงการกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. คุณเสาวลักษณ์ ผลเจริญ (กิ๊ฟ) โทรศัพท์ : 0805441916
2. คุณนูรีซันร์ เจะเฮง (ซัน) โทรศัพท์ : 0622209411
Facebook Page : Excellance Center PSU / Line : @ce-psu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก

สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมปั้นดาว ปี 2564 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม 26 จังหวัด) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 ... จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ทั้งหมด 26 จังหวัด แยกเป็นรายกลุ่มพัฒนาประกอบด้วย

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม  https://forms.gle/qHhp48LfyuGnvXjQ7

จำนวนผู้สมัครที่ต้องการเข้าร่วมงาน

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ จำนวน 20 ราย

2. นำการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo หรือ Label หรือ Tag หรือ สื่อการตลาด จำนวน 15 ราย

3. การนำเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักร หรือ นวัตกรรม หรือมาตรฐานที่เหมาะสม มาใช้ในธุรกิจ

ระยะรับสมัครเวลาตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- ผู้ประกอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 26 จังหวัด

- ผู้ประกอบการทุกประเภท เช่น ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563

- ยกเว้นกิจการประเภทการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์/จักรยานยนต์ องค์การระหว่างประเทศ ภาคีสมาชิก ที่พักแรม ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

พื้นที่ดำเนินการ

จำนวน 26 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

กิจกรรมโครงการ

1. การรับสมัครและกลั่นกรองผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

2. การจัดทำ Self-Assessment และอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย (ระยะเวลา 4 วัน)

อบรมเชิงลึก : จุดประกายความคิด พร้อมที่ปรึกษา (Mentor) เรื่องแนวคิด/แนวโน้มความต้องการของตลาด เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาผลิตสินค้า/บริการ หรือผลิตสินค้า/บริการใหม่

อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ : ใน 4 ประเด็นหลัก

  • การเพิ่มมูลค่า/ลดความสูญเสีย/ลดค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการ
  • การพัฒนาช่องทางการตลาดด้าน Digital
  • การพัฒนาปรับปรุง Facebook/Website เพื่อนำเสนอธุรกิจ
  • การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

3. การให้คำปรึกษาเชิงลึก จำนวน 50 ราย (เลือกพัฒนา 1 ด้าน)

ด้านที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ จำนวน

ด้านที่ 2 การออกแบบ/วิทยาศาสตร์/นวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่า/ลดความสูญเสีย/ลดค่าใช้จ่าย พร้อมกับพัฒนา Brand/Logo/Label/Tag /สื่อการตลาด

ด้านที่ 3 การนำเทคโนโลยี/เครื่องจักร/นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต/การบริหาร/มาตรฐานสินค้าหรือบริการ

4. กิจกรรมส่งเสริมแนะนำในการสร้างช่องทางการค้า/สร้างโอกาสทางการค้า จำนวน 20 ราย

เตรียมความพร้อม สนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างช่องทางการค้า หรือสร้างโอกาสทางการค้าให้สำเร็จ

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม  https://forms.gle/qHhp48LfyuGnvXjQ7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.พรทิพย์ หินดี โทรศัพท์ 097-229-7173
Email : smestarkmutnb@gmail.com
Line@ : @223gpjmd หรือ
Link : https://lin.ee/peFska8
KUBET
โครงการอื่นๆ