กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

30 เมษายน 2564 4,278

                 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Strong/Regular ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)” มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโปรแกรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50,000 ราย

                 ทั้งนี้ในปี 2564 สสว. จะมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับศักยภาพของธุรกิจโดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve และอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมด้านการตลาด การพัฒนาขีดความสามารถให้ SME มีมาตรฐานและมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถให้ SME เติบโตได้ตามวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle) ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

แนวทางการพัฒนา

  • อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจแยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม  
  • ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) เพื่อดูความพร้อมในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน หรือจำลองการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินมืออาชีพเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการก่อนเข้ารับการประเมินจากหน่วยรับรองอื่น (Certification Body)
  • สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม หรือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ      

  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา : เน้นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. หรือบุคลากรในธุรกิจ
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก : เน้นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ โดยต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี   

หน่วยร่วมดำเนินการแยกตามกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรม และช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

หน่วยร่วมดำเนินการ

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เบอร์ติดต่อ / E-mail

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

(เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ แฟชั่น สิ่งทอ ไลฟ์สไตล์ ธุรกิจสร้างสรรค์)

02-3451188, 062-2946149,

083-4238891

pohntipn@fti.or.th / phakpoomw@fti.or.th       

สถาบันอาหาร 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

(เน้นกลุ่มอาหาร แปรรูปทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ)

086-3828522, 080-3706340

sujit@nfi.or.th / food@nfi.or.th

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

(เน้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ครบวงจร หรือบริการทางการแพทย์)

082-4502630, 081-8144460

projectismed@gmail.com

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

(เน้นกลุ่มแฟชั่น สิ่งทอ ไลฟ์สไตล์ ธุรกิจสร้างสรรค์)

089-2097129, 087-8105197

thti.smestrong@gmail.com

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

(เน้นกลุ่มดิจิทัล ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

095-8965416, 080-9566959

panya@thaieei.com /

alisa@thaieei.com

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve  

(เน้นกลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม)

065-8653000, 080-0553666

thittiya@isit.or.th / wisarat.m@isit.or.th

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

(เน้นกลุ่มดิจิทัล ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม)

099-4429496

watchira@ftpi.or.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

(เน้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ)

086-9203499, 083-5655886

smeregular.cmu@gmail.com

ระยะเวลาดำเนินโครงการ                   มีนาคม - 15 กันยายน 2564

รับผิดชอบโครงการโดย                ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สสว.

                                            โทร. 0-2298-3190, 0-2298-3050, 0-2298-3181
โครงการอื่นๆ