กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

17 พฤษภาคม 2564 10,858

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สสว. จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการนำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า อีกทั้ง การวางแผนกลยุทธ์ ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ

3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

1. วิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) วิสาหกิจขนาดย่อม

2. บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

1.ให้ความรู้
-ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือความรู้ด้าน Digital Marketing
-
Work shop เปิดร้านค้าออนไลน์, เทคนิคการถ่ายภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- Work shop เชิงลึก ด้าน Digital Marketing หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.บริการถ่ายภาพสินค้า (ฟรี)

3.เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม (E-marketplace) และช่องทางต่างๆ

4.นำ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพผู้ประกอบการและศักยภาพของสินค้า
-เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด
-ให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมกับสินค้า
-วางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ

5. กิจกรรมส่งเสริมการขาย
-กิจกรรมการขายแบบออนไลน์
-กิจกรรมการขายแบบ O2O

พื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับผิดชอบพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือตอนบน 2

หมายเลขโทรศัพท์ 062-287-9209

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับผิดชอบพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1,2 และ ภาคใต้ชายแดน

หมายเลขโทรศัพท์ 086-800-4463

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับผิดชอบพื้นที่ ภาคกลางตอนบน ภาคกลางปริมณฑล และ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 090-916-2227

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับผิดชอบพื้นที่  ภาคกลางตอนล่าง 1 และภาคกลางตอนล่าง 2

หมายเลขโทรศัพท์ 082-625-0706

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับผิดชอบพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

หมายเลขโทรศัพท์ 081-3030155 / 098-257-3464

6. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รับผิดชอบพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

หมายเลขโทรศัพท์ 082-450-2628

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณากดลิ้งค์ หรือสแกน QR Code

https://www.smeonline.info/
โครงการอื่นๆ