กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2562 และการสำรวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น

13 สิงหาคม 2562 357

สสว. จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการ และหน่วยงานที่ประสานงานกับ สสว. และสำรวจผลการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลังจากเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะดำเนินการสำรวจฯ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2562 โดยได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับ สสว.