กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย”

20 มิถุนายน 2562 949

สัมมนาขับเคลื่อนสังคมสูงวัย

            สสว. ร่วมกับ 17 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในนามที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) จัดประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” เพื่อร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับสังคมสูงวัย พบหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น

  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย ได้แก่ แนวคิดเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ การจัดการกับ 9 โรคสำคัญของผู้สูงวัย นวัตกรรมด้านทันตกรรม ด้านกระดูกและด้านระบบหัวใจ และการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการนำนวัตกรรมสู่ผู้ใช้งาน
  • การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย (Health Care) ได้แก่ สถานการณ์ บทบาท หน้าที่การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย
  • ผู้ประกอบการสูงวัย (Silver Entrepreneurship) ได้แก่ 5 Trend ธุรกิจตอบโจทย์ผู้สูงวัยและแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการสูงวัย แนวทางการส่งเสริมผู้สูงวัยโดยโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  • ความรู้เรื่องการเงินสำหรับผู้สูงวัย ได้แก่ ปัญหา Media & Digital Literacy ด้านการเงินในผู้สูงวัย  และกรณีตัวอย่างความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ได้รับความเสียหายของกองทุนยุติธรรม

            นอกจากนี้ยังได้พบกับนิทรรศการ ทอพ. และหน่วยงานสมาชิก สถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยและต่างประเทศ รวมถึงการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการสูงวัย โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 5, 6 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.