กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ดัชนีชี้วัด SME  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) ปี 2564
  (POLL) สถานการณ์ผู้ประกอบการ MSME ในประเด็นที่น่าสนใจ ปี 2564
 
  (Poll) การปรับตัวของธุรกิจ SME ภายหลังเผชิญวิกฤตไวรัสโควิด-19 พฤศจิายน 2564
  (Poll) ปัญหาในการดำเนินธุรกิจและข้อเสนอแนวทางมาตรการช่วยเหลือทางธุรกิจ SME ในสถานการณ์ปัจจุบัน กรกฎาคม 2564
  (Poll) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME ในปัจจุบัน กันยายน 2563
  (Poll) ข้อเสนอแนะมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SME กรกฎาคม 2563
  (Poll) สภาพคล่องธุรกิจและสถานการณ์การจ้างงานหลังวิกฤตโควิด-19 มิถุนายน 2563
  (Poll) ธุรกิจ SME กับการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างและสินเชื่อจากภาครัฐ พฤษภาคม 2563
  (Poll) ความพร้อมและการปรับตัวของ SME หลังวิกฤตโควิด-19 เมษายน 2563
  (Poll) การปรับตัวและมาตรการช่วยเหลือ SME ในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 มีนาคม 2563
  (Poll) สถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กุมภาพันธ์ 2563
  (Poll) สถานการณ์ ปัญหาภัยแล้งกับ SME กุมภาพันธ์ 2563
  (Poll) สถานการณ์สงครามการค้า กับ SME กุมภาพันธ์ 2563
  (Poll) พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 63 ที่มีผลต่อค่าเช่ากับ SME มกราคม 2563
  (Poll) กรณีความขัดแย้ง สหรัฐ อิหร่าน ที่มีผลต่อราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง กับ SME ธันวาคม 2562
  (Poll) การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2563 กับ SME พฤศจิกายน 2562
  (Poll) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิสรัปชั่นกับ SME ตุลาคม 2562
  การปรับตัวธุรกิจ MSME ไทย หลังวิกฤตโควิด-19 (Next normal) ใน 6 สาขาธุรกิจ กันยายน 2564
  ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ปี 2564
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) ปี 2563
 
  ดัชนี SMESI ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
  ดัชนี SMESI ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
  ดัชนี SMESI ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
  ดัชนี SMESI กันยายน ปี 2563
  ดัชนี SMESI สิงหาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI กรกฎาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI มิถุนายน ปี 2563
  ดัชนี SMESI พฤษภาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI เมษายน ปี 2563
  ดัชนี SMESI มีนาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI กุมภาพันธ์ ปี 2563
  ดัชนี SMESI มกราคม ปี 2563
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) ปี 2562 (ต.ค. - ธ.ค.)
  ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ภาคบริการ
  ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ
 
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2561 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2560 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2559 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2558 (รายเดือน)
  ดัชนีย่านการค้า
 
  ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2556
 
PDF
  ดาวน์โหลดแบบทั้งเล่ม
5.37 MB
28
PDF
  บทนำ การจัดทำดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2556
1.32 MB
12
PDF
  ภาคผนวก ก ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 1
0.32 MB
3
PDF
  ภาคผนวก ข ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 3
0.33 MB
4
PDF
  ภาคผนวก ค-1 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า จตุจักร
0.42 MB
3
PDF
  ภาคผนวก ค-2 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า เชียงใหม่
0.40 MB
2
PDF
  บทที่ 1 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs กรณีย่านการค้าจตุจักร
1.55 MB
2
PDF
  บทที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้าจตุจักร
0.95 MB
1
PDF
  บทที่ 3 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ย่านการค้ารอบตลาดวโรรส
1.43 MB
1
PDF
  บทที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ
0.81 MB
4
  ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2554
  ผลการศึกษาการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต
 
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2558
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2557
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2556
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธวชินี  โทร. 0-2298-3056
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่