กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
PDF
  14/08/63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
0.17 MB
0
PDF
  06/08/63 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน
0.16 MB
5
PDF
  05/08/63 เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงานอบรมและสัมมนา
0.02 MB
5
PDF
  31/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
0.18 MB
12
PDF
  23/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
0.19 MB
5
PDF
  20/07/63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 700 รีม
0.16 MB
4
PDF
  17/07/63 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการสำนักงาน Smart Office (ระบบนิติการ พร้อมติดตั้ง)
0.02 MB
3
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 รายการ
0.02 MB
5
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดหนองคาย จำนวน 8 รายการ
0.02 MB
2
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10 รายการ
0.02 MB
0
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสกลนคร จำนวน 16 รายการ
0.18 MB
1
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 รายการ
0.20 MB
0
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 รายการ
0.20 MB
1
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 รายการ
0.20 MB
0
PDF
  16/07/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 รายการ
0.20 MB
0
PDF
  03/07/63 จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
0.20 MB
47
PDF
  23/06/63 จ้างจัดพิมพ์และส่งใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ผู้ประกอบการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.02 MB
23
PDF
  18/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
0.02 MB
19
PDF
  17/06/63 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
0.18 MB
9
PDF
  16/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 รายการ
0.02 MB
10
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดพิจิตร จำนวน 8 รายการ
0.02 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 รายการ
0.02 MB
1
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 รายการ
0.02 MB
1
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 13 รายการ
0.20 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 9 รายการ
0.20 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดตราด จำนวน 6 รายการ
0.20 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดระนอง จำนวน 19 รายการ
0.19 MB
1
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 รายการ
0.02 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดยโสธร จำนวน 11 รายการ
0.18 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 รายการ
0.48 MB
1
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 รายการ
0.18 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสตูล จำนวน 5 รายการ
0.18 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 12 รายการ
0.18 MB
2
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดลำปาง จำนวน 21 รายการ
0.02 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดลำพูน จำนวน 6 รายการ
0.02 MB
0
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 รายการ
0.02 MB
3
PDF
  15/06/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 9 รายการ
0.02 MB
4
PDF
  12/06/63 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.18 MB
4
PDF
  10/06/63 ซื้อหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
0.17 MB
14
PDF
  04/06/63 จ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
0.19 MB
7
PDF
  02/06/63 จ้างทำนามบัตรศูนย์ OSS
0.02 MB
5
PDF
  02/06/63 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
0.03 MB
10
PDF
  01/06/63 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
0.19 MB
7
PDF
  22/05/63 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0
0.19 MB
31
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 รายการ
0.19 MB
5
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดพะเยา จำนวน 5 รายการ
0.19 MB
3
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 8 รายการ
0.19 MB
3
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดชัยนาท จำนวน 8 รายการ
0.18 MB
1
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 รายการ
0.19 MB
1
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดชุมพร จำนวน 8 รายการ
0.19 MB
1
PDF
  20/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดนครนายก จำนวน 9 รายการ
0.19 MB
1
PDF
  19/05/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME
0.02 MB
13
PDF
  18/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 13 รายการ
0.19 MB
4
PDF
  18/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ
0.19 MB
1
PDF
  18/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 15 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  18/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดพังงา จำนวน 8 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  18/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 18 รายการ
0.19 MB
1
PDF
  18/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  08/05/63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 250 รีม
0.02 MB
4
PDF
  08/05/63 ซื้อหมึกพิมพ์ CANON 328 สีดำ 10 กล่อง
0.02 MB
1
PDF
  05/05/63 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
0.18 MB
4
PDF
  30/04/63 จ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษ ด้าน MSMEs บนเว็บไซต์ สสว.
0.02 MB
7
PDF
  30/04/63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 500 รีม
0.18 MB
1
PDF
  30/04/63 จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2562
0.20 MB
9
PDF
  30/04/63 จ้างพัฒนา SME CONNEXT
0.17 MB
10
PDF
  28/04/63 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
0.18 MB
3
PDF
  28/04/63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 250 รีม
0.18 MB
0
PDF
  23/04/63 จ้างดำเนินโครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.20 MB
13
PDF
  23/04/63 จ้างดำเนินโครงการพัฒนาเนื้อหาการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่าน Platform SME Portal
0.19 MB
16
PDF
  22/04/63 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สสว. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570)
0.18 MB
12
PDF
  21/04/63 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานสำรวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Survey
0.02 MB
21
PDF
  21/04/63 จ้างที่ปรึกาษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปี 2563 และการสำรวจร้อยละฯ
0.24 MB
29
PDF
  20/04/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Born Global
0.19 MB
16
PDF
  16/04/63 จ้างเหมาบริการแปลและรับรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.02 MB
10
PDF
  15/04/63 จ้างปรับปรุงบทเสียงอัตโนมัติและเมนูการใช้งาน Call Center 1301
0.18 MB
5
PDF
  08/04/63 จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกฯ
0.24 MB
21
PDF
  07/04/63 จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม HR : Tiger eSmartpay รายปี
0.19 MB
7
PDF
  07/04/63 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME รายเดือน ปี 2563
0.02 MB
17
PDF
  03/04/63 จ้างดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการสำนักงาน Smart Office (กิจกรรมพัฒนาระบบ KPI องค์กร)
0.21 MB
10
PDF
  31/03/63 จ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน+8
0.22 MB
14
PDF
  31/03/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)
0.19 MB
25
PDF
  27/03/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 3
0.19 MB
17
PDF
  27/03/63 จ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.02 MB
5
PDF
  25/03/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดลำปาง จำนวน 20 รายการ
0.02 MB
2
PDF
  24/03/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 6 รายการ
0.02 MB
0
PDF
  24/03/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 18 รายการ
0.02 MB
3
PDF
  24/03/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 10 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  24/03/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดชัยนาท จำนวน 5 รายการ
0.19 MB
3
PDF
  23/03/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมSME:แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME
0.22 MB
15
PDF
  23/03/63 จ้างพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณ ระยะที่ 2
0.20 MB
4
PDF
  20/03/63 จ้างแปลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
0.17 MB
4
PDF
  20/03/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนการส่งเสริมฯ
0.24 MB
11
PDF
  13/03/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ Thai Traditional Med
0.21 MB
11
PDF
  13/03/63 จ้างทำนามบัตรผู้บริหาร ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
0.18 MB
4
PDF
  11/03/63 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานการประเมินผลความยั่งยืนของธุรกิจ SME (โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions))
0.03 MB
29
PDF
  10/03/63 จ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลหน่วยงานผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน
0.19 MB
5
PDF
  05/03/63 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่างสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
0.22 MB
12
PDF
  05/03/63 เช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน 3 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2568)
0.04 MB
1
PDF
  03/03/63 จ้างลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สสว. (บมจ.บางกอก โพสต์)
0.21 MB
6
PDF
  03/03/63 จ้างลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สสว.
0.21 MB
2
PDF
  03/03/63 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
0.17 MB
1
PDF
  28/02/63 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ
0.16 MB
1
PDF
  19/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 14 รายการ
0.20 MB
5
PDF
  19/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 6 รายการ
0.20 MB
3
PDF
  18/02/63 จ้างลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.สสว.
0.03 MB
9
PDF
  17/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
0.19 MB
3
PDF
  17/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
0.18 MB
1
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.ยะลา จำนวน 20 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.ลพบุรี จำนวน 24 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.เชียงราย จำนวน 8 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.เชียงใหม่ จำนวน 13 รายการ
0.19 MB
0
PDF
  14/02/63 จ้างดำเนินการลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สสว.
0.21 MB
2
PDF
  14/02/63 จ้างดำเนินการลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สสว.
0.21 MB
1
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.นนทบุรี จำนวน 12 รายการ
0.03 MB
0
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.น่าน จำนวน 6 รายการ
0.03 MB
0
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.สตูล จำนวน 13 รายการ
0.03 MB
0
PDF
  14/02/63 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ OSS จ.นครปฐม จำนวน 10 รายการ
0.03 MB
1
PDF
  12/02/63 จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงห้องประชุม
0.18 MB
0
PDF
  27/01/63 จ้างทำนามบัตรผู้บริหารสำนักงานฯ
0.17 MB
4
PDF
  05/02/63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 730 รีม
0.18 MB
1
PDF
  27/01/63 จ้างทำนามบัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.18 MB
2
PDF
  23/01/63 จ้างดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ สตาร์แคท 2013
0.03 MB
3
PDF
  20/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กระบี่
0.45 MB
2
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ยโสธร
0.46 MB
1
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ลำพูน
0.47 MB
3
PDF
  17/01/63 ซื้อการต่ออายุโปรแกรม Anti-virus ของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
0.02 MB
1
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ร้อยเอ็ด
0.47 MB
1
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ปัตตานี
0.46 MB
0
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ภูเก็ต
0.52 MB
1
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุดรธานี
0.02 MB
0
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สุพรรณบุรี
0.02 MB
1
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พิจิตร
0.02 MB
0
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ระยอง
0.02 MB
0
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พิษณุโลก
0.02 MB
0
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สมุทรสงคราม
0.19 MB
1
PDF
  17/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.บุรีรัมย์
0.43 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ชุมพร
0.02 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.มหาสารคาม
0.02 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ตราด
0.02 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ชลบุรี
0.02 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สุโขทัย
0.02 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครสวรรค์
0.02 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.เพชรบูรณ์
0.19 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พะเยา
0.18 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พัทลุง
0.19 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ศรีสะเกษ
0.19 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.จันทบุรี
0.47 MB
1
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.หนองคาย
0.48 MB
1
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ. ปทุมธานี
0.02 MB
1
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กำแพงเพชร
0.02 MB
1
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ. พระนครศรีอยุธยา
0.02 MB
1
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ. สระแก้ว
0.02 MB
0
PDF
  16/01/63 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ. สระบุรี
0.02 MB
0
PDF
  08/01/63 จ้างบริการข่าวตัดออนไลน์
0.02 MB
8
PDF
  07/01/63 ซื้อป้ายตั้งโต๊ะอะครีลิค จำนวน 10 อัน
0.02 MB
7
PDF
  24/12/62 จ้างดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมศักยภาพและสร้างความผูกพันของพนักงาน ปี 2563
0.21 MB
32
PDF
  19/12/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 16 รายการ
0.18 MB
4
PDF
  19/12/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME รายเดือน ปี 2563
0.03 MB
30
PDF
  18/12/62 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
0.19 MB
2
PDF
  18/12/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
0.18 MB
0
PDF
  16/12/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 40 กล่อง
0.17 MB
0
PDF
  11/12/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
0.21 MB
36
PDF
  03/12/62 จ้างดำเนินงานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการภาครัฐ และระบบฐานข้อมูลกลาง SME ผู้เข้ารับบริการภาครัฐ
0.03 MB
16
PDF
  02/12/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานการประเมินผลโครงการงบประมาณบูรณาการปี 2562 - 2563
0.18 MB
19
PDF
  02/12/62 จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME : การพัฒนาข้อมูลกลางด้านการส่งเสริม SME ผ่านเว็บไซต์ SMEONE
0.03 MB
14
PDF
  29/11/62 จ้างจัดพิมพ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 1,000 เล่ม
0.18 MB
2
PDF
  28/11/62 จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
0.23 MB
2
PDF
  25/11/62 จ้างทำนามบัตรผู้บริหารสำนักงาน จำนวน 200 ใบ
0.17 MB
2
PDF
  25/11/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหาร
0.21 MB
5
PDF
  19/11/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำยุทธศาตร์และแผนฯ : ผู้ให้บริการภาคเอกชน
0.03 MB
19
PDF
  18/11/62 ซื้อเครื่องบันทึกเสียงจำนวน 1 เครื่อง
0.02 MB
3
PDF
  13/11/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
0.17 MB
3
PDF
  11/11/62 จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบดัชนีและข้อมูลทางการเงินของ SME
0.02 MB
1
PDF
  11/11/62 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ SME Portal
0.02 MB
2
PDF
  8/11/62 จ้างเหมาบริการติดตั้งแผงวงจรภายในตู้สาขาโทรศัพท์ฯ
0.03 MB
3
PDF
  07/11/62 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
0.02 MB
4
PDF
  06/11/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
0.18 MB
2
PDF
  01/11/62 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงานจำนวน 2 รายการ
0.03 MB
2
PDF
  30/10/62 จ้างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด/พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายฯ
0.18 MB
10
PDF
  29/10/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
0.18 MB
2
PDF
  25/10/62 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Roll up ของโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
0.02 MB
9
PDF
  10/10/62 จ้างทำนามบัตรผู้บริหารสำนักงาน
0.23 MB
8
PDF
  30/09/62 ซื้อหนังสือพิมพ์สำนักงาน ระยะเวลา 12 เดือน
0.42 MB
6
PDF
  30/09/62 เช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะเวลา 12 เดือน
0.42 MB
14
PDF
  30/09/62 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำฯ จำนวน 6 เครื่อง
0.10 MB
6
PDF
  24/09/62 จ้างบริษัทผู้ให้บริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
0.41 MB
3
PDF
  24/09/62 ซื้อการต่ออายุ Microsoft Dynamics Navision 2018 License ของสำนักงาน
0.03 MB
4
PDF
  20/09/62 การเช่าพื้นที่เพื่อฝากเก็บทรัพย์สินส่วนกลางของสำนักงาน ระยะเวลา 12 เดือน
0.44 MB
3
PDF
  18/09/62 จ้างเหมาบริการฝากและเก็บรักษาเอกสารของสำนักงาน ระยะเวลา 12 เดือน
0.03 MB
1
PDF
  13/09/62 จ้างให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ระยะเวลา 12 เดือน
0.03 MB
2
PDF
  11/09/62 ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสำนักงาน ระยะเวลา 12 เดือน
0.03 MB
3
PDF
  10/09/62 เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ระยะเวลา 12 เดือน
0.41 MB
1
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
  26/09/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
0.02 MB
2
PDF
  18/09/62 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์แปลภาษา สำหรับการจัดสัมมนาหัวข้อ HRM FOR STARTUP and SMEs : CASE STUDY FROM JAPAN
0.42 MB
4
PDF
  18/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน
0.44 MB
3
PDF
  16/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พิจิตร
0.40 MB
1
PDF
  16/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สระแก้ว
0.60 MB
0
PDF
  16/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พระนครศรีอยุธยา
0.41 MB
0
PDF
  16/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ยะลา
0.41 MB
0
PDF
  16/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
0.03 MB
1
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สกลนคร
0.44 MB
3
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พะเยา
0.45 MB
1
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครพนม
0.45 MB
1
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ชุมพร
0.45 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.เชียงราย
0.45 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุบลราชธานี
0.03 MB
1
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สุโขทัย
0.03 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ขอนแก่น
0.03 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ชัยนาท
0.03 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.เลย
0.03 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุทัยธานี
0.41 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.แพร่
0.41 MB
0
PDF
  12/09/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สมุทรสงคราม
0.42 MB
1
PDF
  10/09/62 ซื้อ Software พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Analytics)
0.48 MB
1
PDF
  09/09/62 จ้างทำนามบัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
0.41 MB
2
PDF
  09/09/62 จ้างทำโล่สำหรับพนักงานเกษียณอายุ
0.40 MB
1
PDF
  06/08/62 จ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตประชาสัมพันธ์โครงการฯ
0.42 MB
4
PDF
  05/09/62 จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ APPLICATION SME CONNEXT
0.41 MB
3
PDF
  04/09/62 เช่าห้องสอบจำนวน 3 ห้อง
0.22 MB
6
PDF
  02/09/62 จ้างจัดงาน Conference on ASEAN MSMEs in the Digital Era : Challenges and Opportunities
0.41 MB
5
PDF
  02/09/62 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Roll Up ของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
0.03 MB
9
PDF
  21/08/62 จ้างทำบูธประชาสัมพันธ์ สสว. งาน CARE EXPO THAILAND
0.24 MB
16
PDF
  19/08/62 จ้างแปลเอกสารสำหรับงานสัมมนา Localize Character x Supply Chain Integrated Cooperation
0.44 MB
6
PDF
  16/08/62 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
0.25 MB
0
PDF
  16/08/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
0.02 MB
2
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พัทลุง
0.41 MB
2
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครราชสีมา
0.41 MB
2
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กาญจนบุรี
0.41 MB
3
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สตูล
0.41 MB
1
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ร้อยเอ็ด
0.41 MB
2
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พังงา
0.41 MB
1
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สิงห์บุรี
0.41 MB
2
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ปทุมธานี
0.41 MB
1
PDF
  15/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อำนาจเจริญ
0.42 MB
1
PDF
  14/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.มุกดาหาร
0.03 MB
1
PDF
  14/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ลำปาง
0.03 MB
1
PDF
  14/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กระบี่
0.03 MB
1
PDF
  14/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ฉะเชิงเทรา
0.42 MB
2
PDF
  13/08/62 ซื้อ Harddisk Backup ข้อมูล 5TB HDD EXT 2.5" และBattery UPS
0.03 MB
3
PDF
  09/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
0.25 MB
2
PDF
  09/08/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
0.25 MB
2
PDF
  07/08/62 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
0.03 MB
3
PDF
  07/08/62 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
0.24 MB
1
PDF
  07/08/62 จ้างทำนามบัตรผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
0.42 MB
9
PDF
  06/08/62 จ้างแปลเอกสาร Policy Guideline on Digitalization of ASEAN Micro Enterprise
0.25 MB
2
PDF
  05/08/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม
0.15 MB
7
PDF
  01/08/62 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานสัมมนา Localize Character
0.44 MB
5
PDF
  31/07/62 จ้างทำอุปกรณ์สำหรับจัดงานอบรมและสัมมนา
0.03 MB
3
PDF
  30/07/62 จ้างทำเสื้อโปโลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)
0.41 MB
9
PDF
  23/07/62 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
0.03 MB
11
PDF
  22/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.บุรีรัมย์
0.41 MB
6
PDF
  22/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ยโสธร
0.26 MB
1
PDF
  22/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.กาฬสินธุ์
0.42 MB
2
PDF
  22/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.กำแพงเพชร
0.41 MB
0
PDF
  22/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นครสวรรค์
0.41 MB
0
PDF
  22/07/62 จ้างทำนามบัตรผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรฯ
0.04 MB
2
PDF
  22/07/62 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สสว. ในรูปแบบหนังสือทำมือ
0.41 MB
3
PDF
  19/07/62 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 60,000BTU (ชั้น M)
0.25 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ประจวบคีรีขันธ์
0.42 MB
1
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.บึงกาฬ
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.หนองคาย
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ปัตตานี
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.แม่ฮ่องสอน
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ลพบุรี
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.พิจิตร
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ระนอง
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ชัยภูมิ
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.สุโขทัย
0.41 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นครศรีธรรมราช
0.03 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นราธิวาส
0.03 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.สมุทรปราการ
0.03 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ
0.03 MB
0
PDF
  19/07/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ตราด
0.03 MB
1
PDF
  09/07/62 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สสว.
0.03 MB
13
PDF
  04/07/62 จ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
0.03 MB
13
PDF
  28/06/62 จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2561
0.04 MB
21
PDF
  28/06/62 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
0.25 MB
5
PDF
  27/06/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
0.03 MB
3
PDF
  25/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นนทบุรี
0.41 MB
0
PDF
  25/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ตรัง
0.40 MB
0
PDF
  25/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.เชียงราย
0.40 MB
2
PDF
  25/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ชุมพร
0.40 MB
0
PDF
  25/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สุราษฎร์ธานี
0.41 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 26 รายการ
0.04 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สระแก้ว
0.04 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ปัตตานี
0.04 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อ่างทอง
0.04 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ราชบุรี
0.04 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุทัยธานี
0.04 MB
1
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สุพรรณบุรี
0.42 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สระบุรี
0.42 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ภูเก็ต
0.41 MB
0
PDF
  20/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ลพบุรี
0.41 MB
0
PDF
  19/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
0.03 MB
1
PDF
  19/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ปราจีนบุรี
0.03 MB
0
PDF
  19/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ชัยนาถ
0.03 MB
0
PDF
  19/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.เลย
0.03 MB
0
PDF
  19/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครนายก
0.03 MB
0
PDF
  19/06/62 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.มหาสารคาม
0.03 MB
0
PDF
  18/06/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2562
0.46 MB
18
PDF
  13/06/62 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์และแปลเอกสารเพื่อใช้สำหรับการประชุมเก็บข้อมูลฯ
0.46 MB
7
PDF
  13/06/62 จ้างทำนามบัตรผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.04 MB
3
PDF
  13/06/62 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์
0.02 MB
4
PDF
  13/06/62 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561
0.05 MB
16
PDF
  12/06/62 จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งผลิตเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกฯ
0.05 MB
4
PDF
  12/06/62 จ้างทำอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมและสัมมนา
0.03 MB
4
PDF
  11/06/62 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี 2562
0.26 MB
3
PDF
  10/06/62 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์สำหรับการประชุม Policy Dialogue on Formalization of Micro Enterprises
0.13 MB
1
PDF
  10/06/62 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการประชุมเก็บข้อมูลภายใต้กิจกรรม ASEAN SME Information and Service Center
0.14 MB
1
PDF
  10/06/62 จ้างจัดทำระบบเชื่อมต่อข้อมูลหน้าบัตรประชาชนไปยังระบบ SMEs One - Stop Service Center
0.14 MB
2
PDF
  07/06/62 จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ
0.12 MB
4
PDF
  07/06/62 จ้างช่างภาพนิ่งและช่างภาพวีดีโอ
0.11 MB
2
PDF
  31/05/62 จ้างติดตั้งม่านปรับแสงห้องประชุม ชั้น 17,18 และ23
0.12 MB
6
PDF
  28/05/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 2
0.13 MB
18
PDF
  24/05/62 จ้างจัดทำระบบบริหารลูกหนี้ฯ
0.12 MB
23
PDF
  23/05/62 จ้างแปลบทสรุปผู้บริหารของรายงานสถานการณ์ SME ปี 2562 ภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
0.13 MB
12
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครราชสีมา
0.13 MB
7
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.จันทบุรี
0.13 MB
5
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.เชียงใหม่
0.12 MB
4
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สกลนคร
0.13 MB
2
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พัังงา
0.12 MB
2
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุดรธานี
0.12 MB
3
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.หนองบัวลำภู
0.13 MB
3
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ปทุมธานี
0.13 MB
3
PDF
  21/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กระบี่
0.13 MB
2
PDF
  13/05/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวของสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
0.13 MB
5
PDF
  13/05/62 จ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 18
0.12 MB
6
PDF
  13/05/62 จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562
0.15 MB
13
PDF
  08/05/62 จ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562
0.16 MB
16
PDF
  02/05/62 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 700 รีม
0.13 MB
13
PDF
  02/05/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
0.12 MB
11
PDF
  30/04/62 จ้างพัฒนาระบบ SME ONE Portal
0.12 MB
16
PDF
  30/04/62 ซื้อระบบจัดทำงบประมาณพร้อมติดตั้ง
0.12 MB
10
PDF
  30/04/62 ซื้ออุปกรณ์งานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
0.12 MB
6
PDF
  30/04/62 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล
0.14 MB
14
PDF
  25/04/62 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 60,000BTU (ชั้น M)
0.13 MB
6
PDF
  24/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุตรดิตถ์
0.13 MB
6
PDF
  24/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ฉะเชิงเทรา
0.13 MB
5
PDF
  24/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ร้อยเอ็ด
0.13 MB
3
PDF
  24/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กำแพงเพชร
0.12 MB
4
PDF
  24/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กาญจนบุรี
0.13 MB
3
PDF
  23/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครศรีธรรมราช
0.13 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ขอนแก่น
0.13 MB
3
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครพนม
0.13 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ตราด
0.13 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พิจิตร
0.13 MB
5
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ชลบุรี
0.13 MB
3
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.บุรีรัมย์
0.13 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุบลราชธานี
0.14 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.พระนครศรีอยุธยา
0.14 MB
3
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สมุทรสาคร
0.13 MB
3
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ตาก
0.13 MB
6
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.กาฬสินธุ์
0.13 MB
3
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครปฐม
0.13 MB
3
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.นครสวรรค์
0.13 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สงขลา
0.13 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ยะลา
0.13 MB
4
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สุโขทัย
0.13 MB
5
PDF
  22/04/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.ศรีสะเกษ
0.13 MB
4
PDF
  11/04/62 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สสว. ในรูปแบบแผ่นพับ
0.12 MB
19
PDF
  04/04/62 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงกล่องไฟโฆษณา สสว.
0.12 MB
5
PDF
  29/03/62 ซื้อเครื่องบันทึกเสียงและพอยน์เตอร์ไร้สาย
0.13 MB
10
PDF
  29/03/62 จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศขนาด 60,000BTU
0.13 MB
7
PDF
  29/03/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัว จำนวน 14 รายการ
0.13 MB
8
PDF
  26/03/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัว 15 รายการ
0.12 MB
5
PDF
  26/03/62 จัดจ้างทำนามบัตร ผอ.กสป.
0.12 MB
6
PDF
  19/03/62 จัดจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศฯ
0.16 MB
30
PDF
  13/03/62 จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME การพัฒนาข้อมูลกลางฯ
0.16 MB
23
PDF
  13/03/62 จ้างพัฒนาระบบ SME CONNEXT : ระบบ Pre-Register SME CONNEXT
0.14 MB
24
PDF
  15/03/62 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ศูนย์
1.13 MB
18
PDF
  13/03/62 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
0.16 MB
14
PDF
  12/03/62 จ้างทำนามบัตรผู้บริหารฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
0.13 MB
9
PDF
  05/03/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ด้วยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินฯ
0.05 MB
16
PDF
  07/03/62 จ้างทำนามบัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
0.12 MB
18
PDF
  01/03/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SMEฯ
0.14 MB
15
PDF
  07/03/62 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ
0.12 MB
12
PDF
  27/02/62 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน
0.41 MB
6
PDF
  06/03/62 จ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ฯ (www.aseansme.org)
0.13 MB
16
PDF
  26/02/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
0.25 MB
6
PDF
  05/03/62 จ้างทำนามบัตรของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)
0.04 MB
27
PDF
  25/02/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 35 รายการ
0.03 MB
7
PDF
  25/02/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Born Global
0.46 MB
17
PDF
  22/02/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพฯ
0.03 MB
14
PDF
  18/02/62 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์
0.02 MB
16
PDF
  12/02/62 จ้างทำนามบัตรผู้บริหารสำนักงานฯ
0.03 MB
21
PDF
  12/02/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.43 MB
26
PDF
  08/02/62 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
0.03 MB
12
PDF
  05/02/62 จ้างดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์สตาร์แคท 2013
0.03 MB
12
PDF
  31/01/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำการพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดการประมาณการทางเศรษฐกิจของ SME
0.41 MB
32
PDF
  29/01/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0.43 MB
57
PDF
  29/01/62 จ้างซักทำความสะอาดพรมห้องผู้อำนวยการสำนักงานฯ
0.03 MB
17
PDF
  29/01/62 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
0.25 MB
8
PDF
  29/01/62 ซื้อระบบโปรแกรม McAfee Anti-virus ของสำนักงาน
0.24 MB
10
PDF
  18/01/62 ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.24 MB
8
PDF
  17/01/62 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัว จำนวน 26 รายการ
0.03 MB
8
PDF
  15/01/62 ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
0.49 MB
20
PDF
  04/01/62 จ้างดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
0.44 MB
37
PDF
  27/12/61 จ้างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลล้มละลายฯ
0.03 MB
14
PDF
  24/12/61 จ้างติดฟิล์มกรองแสงและกันความร้อนฯ
0.44 MB
17
PDF
  20/12/61 จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์และระบบ SMEs One - Stop Service Center
0.42 MB
29
PDF
  20/12/61 จ้างที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
0.41 MB
24
PDF
  19/12/61 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานประเมินผลความยั่งยืนโครงการส่งเสริม SMEฯ
0.03 MB
41
PDF
  19/12/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนงานบูรณาการฯ
0.41 MB
25
PDF
  18/12/61 จ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปี 2562 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
0.15 MB
24
PDF
  18/12/61 จ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปี 2562 ประจำภูมิภาค ภาคใต้
0.15 MB
12
PDF
  18/12/61 จ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปี 2562 ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ
0.14 MB
15
PDF
  18/12/61 จ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปี 2562 ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.14 MB
15
PDF
  17/12/61 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไปของสำนักงาน
0.25 MB
7
PDF
  06/12/61 จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นสำหรับพื้นที่ทำการชั้น M
0.03 MB
15
PDF
  03/12/61 จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ชุด ไฉไล ไทยแลนด์ ฯ
0.03 MB
16
PDF
  03/12/61 จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
0.45 MB
36
PDF
  03/12/61 จ้างดำเนินการติดตั้งสายนำสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์ฯ
0.46 MB
15
PDF
  27/11/61 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสว.ในรูปแบบไดอารี่ ปี2562
0.25 MB
20
PDF
  20/11/61 จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ SME Portal
0.02 MB
19
PDF
  15/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าฯ
0.48 MB
20
PDF
  13/11/61 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนฯ : อุตสาหกรรมการเกษตรและเกี่ยวเนื่อง
0.03 MB
48
PDF
  06/11/61 จ้างดำเนินการซ่อมแซมป้ายสำนักงานฯ ด้านหน้าอาคาร (ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต)
0.03 MB
14
PDF
  29/10/61 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
0.02 MB
24
PDF
  25/10/61 ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวฯ จำนวน 41 รายการ
0.41 MB
15
PDF
  25/10/61 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
0.40 MB
14
PDF
  25/10/61 จ้างบริการจัดทำเงินเดือนและระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล
0.41 MB
19
PDF
  08/10/61 จ้างให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
0.25 MB
21
PDF
  26/09/61 จ้างบริษัทผู้ให้บริการฝากและเก็บรักษาเอกสาร
0.40 MB
21
PDF
  25/09/61 การเช่าพื้นที่เพื่อฝากเก็บทรัพย์สินส่วนกลางฯ
0.40 MB
12
PDF
  24/09/61 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
0.14 MB
10
PDF
  21/09/61 ซื้อหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
0.25 MB
9
PDF
  10/09/61 ซื้อน้ำดื่มของสำนักงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
0.11 MB
11
PDF
  10/09/61 การเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตฯ
0.42 MB
21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2561
 
PDF
  25/10/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นฯ ครั้งที่ 2
0.03 MB
12
PDF
  04/10/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นฯ
0.03 MB
26
PDF
  25/09/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตวีดิทัศน์แนะนำองค์กรฯ
0.15 MB
10
PDF
  21/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
0.04 MB
7
PDF
  20/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์นามบัตรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
0.24 MB
15
PDF
  19/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตรผู้บริหารฝ่ายติดตามและประเมินผล (โครงการ)
0.25 MB
13
PDF
  19/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารจำนวน 10 ตู้
0.25 MB
6
PDF
  19/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
0.26 MB
5
PDF
  19/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า จำนวน 4 เครื่อง
0.25 MB
9
PDF
  17/09/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายฯ
0.44 MB
9
PDF
  07/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโลฯ
0.26 MB
24
PDF
  07/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้นิรภัยล็อกรหัสหมุน ป้องกันอัคคีภัย เพื่อใช้เก็บต้นฉบับนิติกรรมสัญญา
0.43 MB
6
PDF
  06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ สำหรับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรฯ
0.42 MB
8
PDF
  06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จำนวน 4 รายการ
0.25 MB
3
PDF
  05/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถโดยสารขนาดกลางพร้อมพนักงานขับรถฯ
0.26 MB
4
PDF
  04/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
0.45 MB
5
PDF
  03/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์
0.23 MB
5
PDF
  31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาการประเมินมุลค่าทางเศรษฐกิจฯ
0.42 MB
13
PDF
  30/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน (ระบบ Microsoft Dynamics Navision)
0.42 MB
8
PDF
  30/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ
0.25 MB
2
PDF
  29/08/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจเช็คเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าฯ
0.26 MB
8
PDF
  29/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บเอกสารนิติกรรมสัญญาผู้ประกอบการฯ
0.43 MB
1
PDF
  29/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ จำนวน 4 รายการ
0.24 MB
2
PDF
  28/08/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศฯ
0.49 MB
8
PDF
  22/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่พนักงานเกษียณอายุ
0.23 MB
6
PDF
  22/08/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
0.24 MB
10
PDF
  22/08/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 700 รีม
0.25 MB
3
PDF
  22/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการที่ได้รับเงินกู้ยืมและเงินอุดหนุน
0.42 MB
8
PDF
  15/08/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษบรรจุเอกสาร จำนวน 250 กล่อง
0.41 MB
10
PDF
  10/08/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวปิดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561
0.43 MB
16
PDF
  10/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการศึกษาและข้อเสนอด้านการบริหารศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรฯ
0.43 MB
21
PDF
  06/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการออกแบบและตกแต่งพื้นที่จัดนิทรรศการฯ
0.44 MB
11
PDF
  03/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกฯ
0.45 MB
8
PDF
  03/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการแปลบทสรุปผู้บริหารของรายงานสถานการณ์ SME ปี 2561
0.41 MB
10
PDF
  02/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.24 MB
5
PDF
  02/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ชุด SME วันนี้ดีเร็ว
0.43 MB
4
PDF
  25/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม Creative Cloud for teamsฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.41 MB
8
PDF
  23/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ จำนวน 9 รายการ
0.45 MB
13
PDF
  23/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวฯ จำนวน 46 รายการ
0.41 MB
7
PDF
  19/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80แกรม จำนวน 200 รีม
0.41 MB
6
PDF
  17/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ External HDD 2TB จำนวน 1 เครื่อง
0.40 MB
9
PDF
  13/07/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน
0.22 MB
20
PDF
  13/07/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูกระจกชั้น G และชั้น 17
0.25 MB
7
PDF
  12/07/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำเงินเดือนและระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยวิธีคัดเลือก
0.26 MB
21
PDF
  29/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
0.41 MB
17
PDF
  27/06/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจการเกษตร : กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพื่อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (FARMING 4.0)
0.41 MB
31
PDF
  26/06/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ทำการชั้น G,M รวมถึงออกแบบการติดตั้งสายนำสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (LAN Cable)
0.49 MB
20
PDF
  25/06/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0.47 MB
9
PDF
  25/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ภาคบริการ
0.43 MB
9
PDF
  20/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0.41 MB
9
PDF
  18/06/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0.46 MB
7
PDF
  18/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม จำนวน 700 รีม
0.25 MB
2
PDF
  15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
0.26 MB
8
PDF
  13/06/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินงานพัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big Data ระยะทีีื่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0.43 MB
23
PDF
  11/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการจัดทำ Born Global Business Model
0.40 MB
16
PDF
  11/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการศึกษา Micro Enterprise ในอาเซียน+8
0.47 MB
19
PDF
  01/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกันชีวิตและสุขภาพให้ลูกจ้าง 1 คน
0.04 MB
24
PDF
  31/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
0.05 MB
20
PDF
  23/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ
0.24 MB
10
PDF
  22/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมเพื่อดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 24 พ.ค. 2561
0.41 MB
14
PDF
  18/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : การศึกษาธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business 4.0) ครั้งที่ 2
0.45 MB
32
PDF
  17/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์งานไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงฯ จำนวน 15 รายการ
0.25 MB
8
PDF
  17/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้งทดแทนระบบเดิมของสำนักงานฯ
0.46 MB
20
File
  11/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง SME ผู้เข้ารับบริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40
PDF
  11/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอุปกรณ์สำหรับจัดงานอบรมและสัมนา
0.04 MB
14
PDF
  11/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืั้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวสำนักงาน
0.04 MB
9
PDF
  09/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
0.83 MB
10
PDF
  02/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจการเกษตรฯ
0.05 MB
44
PDF
  19/04/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดเก็บเอกสารนิติกรรมฯ
0.51 MB
20
PDF
  18/04/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว.ประจำปี 2561
0.05 MB
49
PDF
  17/04/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
0.05 MB
19
PDF
  17/04/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและพิมพ์ใบยืมเงินทดรองจ่าย
0.04 MB
6
PDF
  11/04/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
0.46 MB
19
PDF
  09/04/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน
0.44 MB
18
PDF
  04/04/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
0.24 MB
8
PDF
  30/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
0.41 MB
11
PDF
  29/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Canon 328 เพื่อใช้ในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นฯ
0.26 MB
11
PDF
  21/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน +8 ในสาขาเป้าหมายที่ 1
0.04 MB
37
PDF
  19/03/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน และของใช้ในครัว
0.04 MB
3
PDF
  16/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ไมโครโฟนห้องประชุม
0.05 MB
8
PDF
  16/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึก Canon 328 สำหรับการดำเนินงานโครงการฟื้้นฟูฯ
0.05 MB
1
PDF
  16/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
0.25 MB
3
PDF
  16/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ
0.04 MB
7
PDF
  16/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนฝึกอบรมระยะยาวบนพื้นฐานของขีดความสามารถบุคลากรรายบุคคล
0.04 MB
16
PDF
  14/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานติดตามและประเมินผลฯ ภายใต้งบบูรณาการ ปี 2561
0.43 MB
31
PDF
  14/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง
0.04 MB
4
PDF
  14/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด
0.43 MB
21
File
  13/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผงวงจรพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งแผงวงจรสายในของตู้โทรศัพท์สำนักงานฯ
13
PDF
  12/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์นามบัตรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.04 MB
9
PDF
  26/02/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ
0.04 MB
52
PDF
  08/02/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายคล้องคอ
0.04 MB
31
PDF
  16/02/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม HR : Rapid Cyber Payroll รายปี
0.04 MB
30
PDF
  16/02/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
0.04 MB
27
PDF
  14/02/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ สตาร์แคท 2013
0.04 MB
24
PDF
  09/02/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัว จำนวน 36 รายการ
0.23 MB
14
PDF
  08/02/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ
0.22 MB
20
PDF
  01/02/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ จำนวน 2 รายการ
0.25 MB
6
PDF
  22/01/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEฯ
0.05 MB
127
PDF
  17/01/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น: การร่วมกลุ่มธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์
0.05 MB
95
PDF
  15/01/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมฯ
0.06 MB
28
PDF
  12/01/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ (GEM)
0.40 MB
27
PDF
  12/01/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและของใช้ในครัวฯ 16 รายการ
0.24 MB
9
PDF
  08/01/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
0.25 MB
14
PDF
  25/12/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุระบบ Anti-Virus ESET ของสำนักงานฯ
0.04 MB
27
PDF
  25/12/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับสำหรับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.04 MB
37
PDF
  25/12/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME
0.44 MB
54
PDF
  7/12/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคเหนือ (ม.เชียงใหม่)
0.04 MB
18
PDF
  7/12/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคใต้ (ม.สงขลาฯ)
0.04 MB
10
PDF
  7/12/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคกลาง (ม.เกษตรฯ)
0.04 MB
7
PDF
  04/12/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.03 MB
5
PDF
  30/11/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาที่ปรึกษาจัดทำดัชนี ปี 2561ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.04 MB
18
PDF
  28/11/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์งานไฟฟ้าฯ
0.23 MB
3
PDF
  27/11/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง
0.03 MB
7
PDF
  23/11/60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
0.04 MB
7
PDF
  23/11/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์
0.25 MB
11
PDF
  14/11/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าฯ
0.42 MB
20
PDF
  06/11/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์และระบบ SMEs One- Stop Service Center
0.04 MB
27
PDF
  02/11/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการข่าวตัดออนไลน์
0.25 MB
8
PDF
  31/10/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา SME(BI)
0.40 MB
33
PDF
  19/08/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน
0.04 MB
14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2561 (OSS)
 
PDF
  21/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.บึงกาฬ
0.05 MB
6
PDF
  21/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ
0.05 MB
1
PDF
  18/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.ตรัง
0.05 MB
1
PDF
  18/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.ระยอง
0.05 MB
2
PDF
  18/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ระยอง
0.05 MB
2
PDF
  13/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.พิจิตร
0.05 MB
4
PDF
  13/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.พิจิตร
0.05 MB
3
PDF
  11/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.นครศรีธรรมราช
0.05 MB
7
PDF
  11/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นครศรีธรรมราช
0.05 MB
0
PDF
  11/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นครศรีธรรมราช
0.06 MB
2
PDF
  06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.สุโขทัย
0.06 MB
5
PDF
  06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.สุโขทัย
0.06 MB
2
PDF
  04/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.หนองบัวลำภู
0.05 MB
8
File
  04/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จ.หนองบัวลำภู
7
PDF
  04/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้าฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ตราด
0.05 MB
6
PDF
  31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้าฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.สุราษฎร์ธานี
0.05 MB
6
PDF
  30/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบไฟฟ้าฯ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ชัยนาท
0.05 MB
2
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่