กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SMEPDF
  งานศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาลของไทย (infographic)
9.23 MB
7
PDF
  คู่มือกฎหมายสำหรับ SMEs : ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (30-8-2565)
3.40 MB
67
PDF
  พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 (infographic)
1.55 MB
801
PDF
  สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (pdf file)
0.37 MB
608
PDF
  กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร (Infographic : pdf file)
7.43 MB
177
PDF
  สรุปข้อกฎหมายบางฉบับที่สำคัญในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร (pdf file)
1.40 MB
109
PDF
  สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่สาคัญในสาขาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Infographic) (21-9-2564)
0.86 MB
72
PDF
  สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่สาคัญในสาขาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (21-9-2564)
0.55 MB
61
PDF
  สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่สาคัญในสาขาอุตสาหกรรมสาธารณสุข (Infographic) (21-9-2564)
0.86 MB
49
PDF
  สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่สาคัญในสาขาอุตสาหกรรมสาธารณสุข (21-9-2564)
0.52 MB
40
PDF
  สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่สาคัญในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Infographic) (21-9-2564)
2.48 MB
56
PDF
  สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่สาคัญในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (21-9-2564)
0.58 MB
37
PDF
  คู่มือกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด และโฮมสเตย์ (18-10-2564)
15.75 MB
48
PDF
  คู่มือกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (18-10-2564)
9.08 MB
99
PDF
  รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับ SME ของประเทศไทย (28-10-2564)
19.80 MB
224
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่