กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผู้บริหาร สสว. : Executives

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม


นาย วีระพงศ์ มาลัย
Mr. Veerapong Malai

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director General
 02-298-3002
 veerapong@sme.go.th

นายชัยพร ชยานุรักษ์
Mr. Chaiporn Chayanuruk

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General 
 02-298-3010

 chaiporn@sme.go.th

นางสาว วิมลกานต์ โกสุมาศ
Miss Wimonkan Kosumas

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General 
 02-298-3014

 wimonkan@sme.go.th

นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
Mr. Akkarabhong Srisupandit

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General 
 02-298-3005

 akkarabhong@sme.go.th

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
Mr. Chawan Svasti-xuto

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
Executive Advisor
 02-298-3065
 chawan@sme.go.th  

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Miss Panita Shinawatra

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
Executive Advisor
 02-298-3173
 panita@sme.go.th

นางสาวอิสรา ภูมาศ
Miss Isra Phoomas

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
Executive Advisor
 02-298-3019
 isra@sme.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้อำนวยการฝ่าย

      

นางสุทธิกานต์ มาสำราญ
Mrs. Sutthikan Masamran

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
และประสานเครือข่าย
Director of Business Network
Promotion and Coordination Unit
 02-298-3192
 sutthikan@sme.go.th 

นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Vejchayan Sanitwong na ayudhaya

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน,
รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
Senior Specialist,
Acting Director of General
Administration Unit
 02-298-3029

 vejchayan@sme.go.th

 

นายวชิระ แก้วกอ  
Mr. Wachira Kaewkor

ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย
ผู้ให้บริการ SME,
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
Director of SME Service Provider
Coordination Department,
Acting Director of Data and
Situation Unit 
 02-298-3162

 wachira@sme.go.th

นางอภิรดี ขาวเธียร
Mrs. Apiradee Khaodhiar

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย
และแผนส่งเสริม SMEs
Director of SME Policy and
Planning Department
 02-298-3289

 apiradee@sme.go.th

นายวิทวัส ล่ำซำ
Mr. Wittawat Lamsam

ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
Director of International
Cooperation Department
 02-298-3225

 wittawat@sme.go.th

นางลักขณา ตั้งจิตนบ
Mrs. Luckana Tangchitnob

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
Director of Promoting SMEs 
Businesses Department
 02-298-3064

 luckana@sme.go.th

นางพิมลภา สุวพานิช
Mrs. Pimolapar Suwaphanich

ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
กำกับดูแลงานติดตามและประเมินผลการ
ส่งเสริม SMEและดำเนินงานสำนักงาน,
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจ
Director of Monitoring
and Evaluation Department,
Acting Director of
Economic Analysis and
Risk Warning Department
 02-298-3274

 pimolapar@sme.go.th

นายนิมิตร วงศ์จันทร์
Mr. Nimitr Wongjun

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal Affairs Department
 02-298-3241
 nimitr@sme.go.th
 

นางสาวนัฏฐา ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha Toonsuwan

รองผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ,
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Deputy Director of Data and
Information Department
Acting Director of Data and
Information Department
 02-298-3066

 nuttha@sme.go.th 

นางสุจิดา เหมเวช
Mrs. Sujida  Heamvech

รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร,
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Deputy Director of Strategy
Management Department,
Acting Director of Strategy
Management Department
 02-298-3212
 sujida@sme.go.th
 

นายปกิติศักดิ์ ลิมปิฐาภรณ์
Mr. Pakitisak Limpithaporn

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ,
รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
Deputy Director of office
of the Director General,
Acting Director of office
of the Director General Office 
 02-298-3029

 pakitisak@sme.go.th
 

นางสาวยุวดี เต็มรังษี
Miss Yuwadee Temrungsee

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง,
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารกลาง
Deputy Director of Central
Administration Department,
Acting Department Director
of Central Administration 
 02-298-3136

 yuwadee@sme.go.th
 

นางมาลินี  บรรณโศภิษฐ์
Mrs. Malinee  Bunnasopit

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
Deputy Director of Human Resources
Department 
Acting Director of Human Resources
Department
02-298-3266
 malinee@sme.go.th