กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผู้บริหาร สสว. : Executives

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม


นาย วีระพงศ์ มาลัย
Mr. Veerapong Malai
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
Director General
02-298-3002
veerapong@sme.go.th

 • นางสาว วิมลกานต์ โกสุมาศ
  Miss Wimonkan Kosumas รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ
  Deputy Director General
  02-298-3014
  wimonkan@sme.go.th

 • นาย อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
  Mr. Akkarabhong Srisupandit รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ
  Deputy Director General
  02-298-3005
  akkarabhong@sme.go.th

 • นาง พลาริน แย้มจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
  รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ
  รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Unit Director of Policy Strategy,
  Acting Deputy Director General,
  Acting Department Director of Human Resources
  02-298-3110
  palarin@sme.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้อำนวยการฝ่าย
 • นาง สุทธิกานต์ มาสำราญ
  Mrs. Sutthikan Masamran ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
  และประสานเครือข่าย
  Unit Director of Business
  Network Promotion
  and Coordination
  02-298-3192
  sutthikan@sme.go.th

 • นาง อภิรดี ขาวเธียร
  Mrs. Apiradee Khaodhiar ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย
  และแผนส่งเสริม SME
  Department Director of
  SME Policy and Planning
  02-298-3289
  apiradee@sme.go.th

 • นาง พิมลภา สุวพาณิช
  Mrs. Pimolapar Suwaphanich ผู้อำนวยการ ฝ่ายติดตาม
  และประเมินผล กำกับดูแล
  งานติดตามและประเมินผล
  การส่งเสริม SME
  และดำเนินงานสำนักงาน
  Department Director of
  Monitoring and Evaluation
  02-298-3274
  pimolapar@sme.go.th

 • ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  Department Director of
  Strategy Management
  02-298-3275
  @sme.go.th

 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
  สถานการณ์และเตือนภัย
  ทางเศรษฐกิจ
  Department Director of
  Economic Analysis and
  Risk Warning
  02-298-3072
  @sme.go.th

 • นาย เวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  Mr. Vejchayan Sanitwong na ayudhaya ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน
  รักษาการแทนในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
  Acting Unit Director of
  General Administration
  02-298-3029
  vejchayan@sme.go.th

 • นาย วิทวัส ล่ำซำ
  Mr. Wittawat Lamsam ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ
  ระหว่างประเทศ
  Department Director of
  International Cooperation
  02-298-3225
  wittawat@sme.go.th

 • นาย นิมิตร วงศ์จันทร์
  Mr. Nimitr Wongjun ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
  Department Director of
  Legal Affairs
  02-298-3241
  nimitr@sme.go.th

 • นางสาว ยุวดี เต็มรังษี
  Miss Yuwadee Temrungsee รองผู้อำนวยการฝ่าย
  รักษาการแทนในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
  Deputy Department Director
  of Central Administration,
  Acting Department Director
  of Central Administration
  02-298-3136
  yuwadee@sme.go.th

 • นาย วชิระ แก้วกอ
  Mr. Wachira Kaewkor ผู้อำนวยการฝ่ายประสาน
  เครือข่ายผู้ให้บริการ SME
  รักษาการแทนในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูล
  และสถานการณ์
  Department Director of
  SME Service Provider
  Coordination, Acting Unit
  Director of Data and
  Situation
  02-298-3162
  wachira@sme.go.th

 • นาง ลักขณา ตั้งจิตนบ
  Mrs. Luckana Tangchitnob ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
  ธุรกิจ SME
  Department Director of
  Promoting SME Businesses
  02-298-3064
  luckana@sme.go.th

 • นางสาว นัฏฐา ตุณสุวรรณ
  Miss Nuttha Toonsuwan รองผู้อำนวยการฝ่าย
  ข้อมูลและสารสนเทศ
  รักษาการแทนในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล
  และสารสนเทศ
  Deputy Department Director
  of Data and Information,
  Acting Department Director
  of Data and Information
  02-298-3066
  nuttha@sme.go.th

 • นาย ปกิติศักดิ์ ลิมปิฐาภรณ์
  Mr. Pakitisak Limpithaporn รองผู้อำนวยการฝ่าย
  รักษาการแทนในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
  Deputy Department Director
  of the Director General Office,
  Acting Department Director
  of the Director General Office
  02-298-3029
  pakitisak@sme.go.th