กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผู้บริหาร สสว. : Executives

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม


นายวีระพงศ์ มาลัย
Mr. Veerapong Malai

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director General
 02-298-3002
 veerapong@sme.go.th

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
Miss Wimonkan Kosumas

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General 
 02-298-3014

 wimonkan@sme.go.th

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
Mr. Chawan Svasti-xuto

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3065
 chawan@sme.go.th  

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Miss Panita Shinawatra

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3173
 panita@sme.go.th

นายวชิระ แก้วกอ  
Mr. Wachira Kaewkor

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3162
 wachira@sme.go.th

นางสาวอิสรา ภูมาศ
Miss Isra Phoomas

ผู้ตรวจการสำนักงาน
Inspector-General
 02-298-3019
isra@sme.go.th

นางสาวจรรยา ธนบุญสมบัติ
Miss Chanya Thanaboonsombat

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Audit Executive
 02-298-3052
chanya.t@sme.go.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
และผู้อำนวยการฝ่าย

นางอภิรดี ขาวเธียร
Mrs. Apiradee Khaodhiar

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3289
 apiradee@sme.go.th

นางพิมลภา สุวพานิช
Mrs. Pimolapar Suwaphanich

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3274
 pimolapar@sme.go.th

นางลักขณา ตั้งจิตนบ
Mrs. Luckana Tangchitnob

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3064
 luckana@sme.go.th

นางสาวยุวดี เต็มรังษี
Miss Yuwadee Temrungsee

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3136
 yuwadee@sme.go.th

นางสาวนัฏฐา ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha Toonsuwan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3066
 nuttha@sme.go.th

นางสาวอารีย์ สิงห์โต
Miss Aree Singto

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน
Senior Specialist
 02-298-3002
 aree@sme.go.th

นายปกิติศักดิ์ ลิมปิฐาภรณ์
Mr. Pakitisak Limpithaporn

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
Director of office
of the Director-General Department
 02-298-3029
 pakitisak@sme.go.th

นางสาวลลนา เถกิงรัศมี
Miss Lalana Takerngrasmee

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
Director of SME Policy and Planning Department
 02-298-3289
 lalana@sme.go.th

นางวิภาวี บุญส่งประเสริฐ
Mrs. Vipavee Boonsongprasert

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director of International Cooperation Department
 02-298-3237
 vipavee@sme.go.th

นางสาวณฐวรรณ จินดามัย
Miss Nathawan Jindamai

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Director of Strategy
Management Department
 02-298-3218
 nathawan@sme.go.th

นายทศพล ยูปานนท์
Mr. Tossapol Yoopanont

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Director of Data and Information
Department
 02-298-3048
 tossapol@sme.go.th

นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์
Miss Raykha Srisomboon

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจ
Director of Economic Analysis and
Risk Warning Department 
02-298-3210
 raykha@sme.go.th

นางบุญญารัศมิ์ บุญอาจ
Mrs. Boonyarat Boonarj

ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
Director of Monitoring and Evaluation
Department
 02-298-3257
 boonyarat@sme.go.th

นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์
Mr. Kricha Ruethaitanarat 

ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร
Director of One-Stop Sevice Center Department
 02-298-3195
 kricha@sme.go.th

นายวรพจน์ ประสานพานิช
Mr. Vorapoj Prasanpanich

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้
และระบบให้บริการ SMEs
Director of SME Knowledge and Service
System Department
 02-298-3096
 vorapoj@sme.go.th

นายมานิต จตุจริยพงศ์
Mr. Manit Jatujariyapong

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
Director of Promoting
SMEs Businesses Department
 02-298-3164
 manit@sme.go.th

นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์
Miss Nitivadee Somboon

ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย
ผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ
Director of SME Service Network
Coordinationand Government Policy
Promotion Department
 02-298-3162
 nitivadee@sme.go.th

นางมาลินี บรรณโศภิษฐ์
Mrs. Malinee Bunnasopit

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
Director of Central Administration Department
 02-298-3266
 malinee@sme.go.th
 

นางสาวปราณี ตรีวิมล
Miss Pranee Theevimon

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources
Department 
02-298-3284
 pranee@sme.go.th

นายเที่ยงธรรม พลโลก
Mr. Tiangtam Pollok

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal Affairs Department
 02-298-3247
 tiangtam@sme.go.th