กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงสร้างองค์กร

ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมฯ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 20 มีนาคม 2558

ภารกิจและการจัดแบ่งส่วนงานสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมฯ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 20 มีนาคม 2558

ผู้อำนวยการสำนักงาน
กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อ
ผู้อำนวยการ
ภารกิจ
 • งานธุรการของคณะกรรมการ
 • งานสนับสนุนผู้บริหารสำนักงาน
 • งานตรวจสอบภายในสำนักงาน
การแบ่งส่วน
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
ประจำสำนักงาน

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ภารกิจ

ภารกิจ
 • จัดทำนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม SMEs ของประเทศ
 • ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาองค์กร
 • ศึกษา เสนอแนะกลไกการส่งเสริม SMEs ที่มีประสิทธิภาพ
 • บูรณาการความร่วมมือกับ ต่างประเทศ
ภารกิจ
 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ และบริหารจัดการ เครือข่ายระบบสารสนเทศของ สำนักงาน
 • พัฒนา และประมวลผล ข้อมูล SMEs
 • ติดตาม วิเคราะห์ จัดทำรายงาน สถานการณ์ SMEs และพัฒนา ระบบเตือนภัยธุรกิจ SMEs
 • ติดตาม/ วิเคราะห์/ ประเมินผล นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน
ภารกิจ
 • ศูนย์ข้อมูลด้านธุรกิจของ SMEs
 • ประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ (เชื่อมโยง/ ส่งต่อ)
 • ศูนย์กลางการประสานงานสำหรับ องค์กรกลาง องค์กรเอกชน และ SMEs จากต่างประเทศ (เชื่อมโยง/ ส่งต่อ/ จับคู่)
ภารกิจ
 • จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา บุคลากรของสำนักงาน
 • ดำเนินการด้านกฏหมาย ด้านนิติการและงานอื่นๆ
 • ศึกษา เสนอแนะกฏหมาย เพื่อส่งเสริม SMEs
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กลุ่มงานอื่นๆในองค์กร

การแบ่งส่วน

หน่วยงาน
 • ฝ่ายนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs
 • ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
หน่วยงาน
 • ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
 • ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และ เตือนภัยทางเศรษฐกิจ
 • ฝ่ายติดตามและประเมินผล
หน่วยงาน
 • ฝ่ายส่งเสริมมธุรกิจ SMEs
 • ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
หน่วยงาน
 • ฝ่ายบริหารกลาง
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ฝ่ายกฏหมาย