กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Dashboard SME Big Data

..

วิธีการใช้งาน Dashboard

ภาพรวม SME แยกรายจังหวัด หรืออุตสาหกรรม

โครงสร้างธุรกิจ SME


จำนวนผู้ประกอบการ SME และ Micro ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2564

โครงสร้างการกระจายรายได้ SME


มีผู้ประกอบการ SME และ Micro ส่งงบการเงินปี 2563
จำนวน 576,225 ราย

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME


การส่งออกของประเทศในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลค่า 23.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 4.33 ในขณะที่การส่งออกของ SME และ Micro
มีมูลค่า 3.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.04
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)

ชุดข้อมูลของ สสว. (Open Data)


ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open Government Data)

บทวิเคราะห์/รายงานสถานการณ์ SME 


บทวิเคราะห์/รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน