กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Dashboard SME Big Data

..

วิธีการใช้งาน Dashboard

ภาพรวม SME แยกรายจังหวัด หรืออุตสาหกรรม

1. สถิติข้อมูลผู้ประกอบการ SME ในแต่ละพื้นที่จังหวัด

2. สถิติข้อมูลผู้ประกอบการ SME ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (TSIC)

3. สถิติข้อมูลการจัดอันดับจำนวนผู้ประกอบการและการจ้างงานของ SME

4. สถิติข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง ของจำนวนการจ้างงาน SME

โครงสร้างธุรกิจ SME


จำนวนผู้ประกอบการ SME และ Micro ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคมปี 2564

1. ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ

อัพเดตข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

2. จำนวนการจ้างงาน

อัพเดตข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (EARLY STAGE)

อัพเดตข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

โครงสร้างการกระจายรายได้ SME


มีผู้ประกอบการ SME และ Micro ส่งงบการเงินปี 2563
จำนวน 576,225 ราย

1. งบการเงิน

2. ข้อมูลรายได้ของบุคคลธรรมดา

3. ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินตามผลประกอบการธุรกิจ

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME


การส่งออกของประเทศในเดือนกันยายน 64 มีมูลค่า 23.04 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 17.11 ในขณะที่การส่งออกของ SME และ Micro
มีมูลค่า 3.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.81
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)

1. มูลค่านำเข้า - ส่งออก SME

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

2. สถิติข้อมูลการเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้า - ส่งออกของ SME

3. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

4. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้าธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

5. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
การค้าชายแดน

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

6. มูลค่าการส่งออก
แยกตาม ตลาดหลัก ตลาดรอง ตลาดอื่น

มูลค่าการส่งออกของ SME