กรุณารอสักครู่
TH EN
 

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • 1. นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ

 • 2. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

 • 5. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ

 • 8. ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ

 • 11. นายภูวดิท ปรีชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 14. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (นายวีระพงศ์ มาลัย)กรรมการและเลขานุการ

 • 3. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ

 • 6. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

 • 9. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ

 • 12. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 4. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ

 • 7. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

 • 10. นายวิชิต นันทวรวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 13. นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ