กรุณารอสักครู่
TH EN
 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • 1. นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)
  ประธานกรรมการ

 • 2. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
  รองประธานกรรมการ

 • 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

 • 8. ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

 • 11. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

 • 14. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 17. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 20. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 23. นายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 26. นายมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 29. นายอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ

 • 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

 • 9. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

 • 12. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

 • 15. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ

 • 18. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 21. นายพสุ โลหารชุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 24. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 27. นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 30. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (นายวีระพงศ์ มาลัย) กรรมการและเลขานุการ

 • 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

 • 7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 • 10. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

 • 13. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ

 • 16. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 19. ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ

 • 22. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 25. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 28. นายกรกฎ เตติรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ