TH
EN

กฎหมาย/กฎกระทรวง สสว.


PDF

กฎกระทรวงกำหนดนิยาม SME พ.ศ. 2562

96.36 MB

4140
PDF

กฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ SME พ.ศ. 2556

65.74 MB

604
PDF

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (ฉบับรวม)

169.44 MB

7119
PDF

กฎกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคีดดำเนินการบังคับทางปกครอง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

97.29 MB

92
PDF

พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

100.72 MB

307
PDF

พรบ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาอย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

82.24 MB

371
PDF

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557

26.26 MB

78
PDF

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ SME พ.ศ. 2545

103.65 MB

125


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)