TH
EN

FAQFAQ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางใดบ้าง

      สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทางเบอร์โทร 1301 หรือ ไปที่ ติดต่อเรา

สามารถส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนทุจริต ได้ทางใด

    สามารถส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนทุจริต ได้ทาง Email: osmepcare@sme.go.th

สามารถติดตามโครงการต่างๆ ของ สสว. ได้ทางใดบ้าง

    สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทางเบอร์โทร 1301 หรือ ไปที่ บริการสำหรับ SME

สามารถติดตามข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ SME ได้ทางใด

    สามารถติดตามข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ SME ได้ที่ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ SME

สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของสสว. ได้ทางใด

    สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของสสว. ได้ที่ ประกาศ สสว.

สามารถติดตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของสสว. ได้ทางใด

    สามารถติดตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของสสว. ได้ที่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถสมัครร่วมงานกับ สสว. ได้ทางใด

    สามารถติดตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของสสว. ได้ที่ ร่วมงานกับเราสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)