TH
EN

Annual Report




PDF

รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)

19.75 MB

58
PDF

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

57.10 MB

570
PDF

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020)

27.99 MB

67
PDF

รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019)

45.80 MB

39
PDF

รายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)

9.05 MB

443
PDF

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)

20.49 MB

293
PDF

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)

12.57 MB

285
PDF

รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015)

4.69 MB

285
PDF

รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014)

8.85 MB

273
PDF

รายงานประจำปี 2556 (Annual Report 2013)

7.59 MB

285


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)